بررسی تلفیق دو روش موسیقی درمانی و تن آرامی بر پرخاشگری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه شهید چمران

3 دانشگاه علامه تهران

چکیده

چکیده مقدمه: افراد دارای پرخاشگری بالا به طور قابل ملاحظه ای مسائل و فشارهای بیشتری را تجربه می کنند که به طور معنارداری بر سلامتی فردی، شغلی، تحصیلی و فیزیکی آنها تاثیر می گذارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر تن آرامی توأم با موسیقی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر بود. روش کار: این پژوهش از نوع تحقیق آزمایشی با گروه های کنترل و آزمایش است. جامعه آماری، کلیه دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان و محیط آزمایش شامل 1 دبیرستان پسرانه شهر اشکنان بود. از روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای استفاده شد. بدین منظور ابتدا کلیه 6 مدرسه متوسطه شهر اشکنان در ظرفی ریخته، سپس به صورت تصادفی یک مدرسه انتخاب، و از میان 5 شعبه کلاس اول آن مدرسه، دو کلاس 30 نفره به صورت تصادفی جهت گروه های کنترل (یک کلاس 30 نفره) و آزمایش (یک کلاس 30 نفره) انتخاب گردیدند. پس از انتخاب گروهها، ابتدا دو گروه پرسشنامه پرخاشگری AGQ را تکمیل کردند. سپس برای گروه آزمایش 10 جلسه تن آرامی توأم با موسیقی (موسیقی باران عشق) اجرا شد و در نهایت پس آزمون برای گروهها اجرا و نتایج با استفاده از نرم افزار spss با هم مقایسه شدند. در ضمن برای عدم تماس گروهها، جلسات در زمان تعطیلی مدارس اجرا شد. یافته ها: نشان داد که تلفیق دو روش تن آرامی و موسیقی درمانی بر پرخاشگری دانش آموزان تاثیر گذاشته و باعث کاهش معنادار خشم و عصبانیت، تهاجم و توهین و لحاجت و کینه توزی آنها شده است p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of two methods of music therapy and relaxation on the aggression in high school students

نویسندگان [English]

  • Ali Gholami 1
  • Keyomars Bshlide 2
  • Azimeh Rafiei 3

1

2

3

چکیده [English]

Introduction: Highly aggressive individuals experience more problems and pressure which affect their personal, professional, educational and physical health. This study aimed to determine the effect of combined relaxation and music therapy on aggression of male high school students. Materials and Methods: This is an experimental study on two experimental and control groups. The statistical population of this study included all of students of the high schools of Ashkanan selected through cluster sampling. Of the six high schools in Ashkanan, one was randomly selected. Among the school’s first grade classes, two were randomly selected. They were divided into the experimental (30) and control (30) groups randomly. First, the two groups filled out AGQ (pretest). Then, the intervention programs were carried out through 10 sessions of music and relaxation therapy, consisting of imagery, music, progressive muscle and breathing relaxation for the experimental group but the control group did not receive any intervention. In the next step, the two groups filled out AGQ again as posttest. The data were analyzed using SPSS software. In order to prevent any contact among the groups, the sessions were conducted during school holidays. Results: The results of the analysis showed that combined relaxation and music therapy is effective on aggression of male students. The aggression mean scores of the experimental group was significantly reduced as compared to the control group (P<0.001). Conclusion: The use of combined relaxation and music therapy is effective on reducing aggression in male students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relaxation
  • Treatment
  • music
  • aggression