تاثیر 12 هفته تمرین هوازی متناوب بر میزان غلظت اندوتلین-1 پلاسمای موش صحرایی نر بالغ نژاد اسپراگ داولی(Sprague-Dawley)

نویسندگان

1 دانشگاه شهرکرد

2 دانشگاه شیراز

چکیده

مقدمه: اندوتلین عامل منقبض کننده عروقی است که ازاندوتلیوم آزاد می‌گردد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر یک دوره تمرین هوازی تناوبی بر میزان غلظت اندوتلین_1 پلاسما به عنوان شاخصی مهم در افزایش بیماری‌های قلب و عروق به خصوص پرفشاری‌خون در موش-های نژاد اسپراگ‌داولی می‌باشد. روش کار: آزمودنی‌های این تحقیق تعداد 20موش نر بالغ نژاد اسپراگ‌داولی با وزن متوسط 4±250 گرم و سن 2±20 ماه بودند که در درجه حرارت 1±25 درجه سلسیوس،میزان رطوبت 20% ،با سیکل نوری 12ساعت روشنایی،12ساعت تاریکی، نگهداری می‌شدند. موشها به طور تصادفی به دو گروه 10تایی تجربی و 10 تایی کنترل تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه تجربی به مدت 12 هفته در تمرینات منتخب تناوبی هوازی شرکت کردند. نتایج: نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد 12هفته تمرین هوازی متناوب تاثیر معنی‌داری بر کاهش غلظت اندوتلین-1 پلاسما در گروه تمرین داشت (001/0P=) همچنین تغییرات درون گروهی در گروه کنترل معنی دار نبود(24/0P=). تغییرات اندوتلین 1 بین دو گروه تجربی و کنترل نیز تفاوت معنی داری داشت(022/0P=). نتیجه‌گیری: بنابراین، تمرین هوازی تناوبی با تاثیر بر اندوتلین-1 احتمالا بر کاهش پرفشاری خون و برخی دیگر از مشکلات قلبی-عروقی موثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of 12 weeks of intermittent aerobic exercise on endothelin-1 concentration of plasma in adult rats

نویسندگان [English]

  • Ahmad ghasemiyan 1
  • Maryam Koshkijahromi 2

1

2

چکیده [English]

Introduction: Endothelin is a vasoconstrictor which is released from the endothelium. The aim of the present study was to investigate the effect of intermittent aerobic exercise on the endothelin-1 concentration of plasma as an important indicator of cardiovascular diseases, especially hypertension, in Sprague-Dawley rats. Materials and Methods: The subjects of this study were 20 adult male Sprague-Dawley rats with the average weight of 250±4 g and age of 20±2 months. The rats were randomly assigned to two groups of experimental (10 rats) and control (10 rats). The subjects of the experimental group participated in selected intermittent aerobic exercises for 12 weeks. Blood samples were taken 24 hours before and after the training sessions. Results: The results of this study revealed that 12 weeks of intermittent aerobic exercise has a significant effect on decreasing endothelin-1 concentration of plasma (p=0.001), while no significant change was observed in the control group (p=0.24) endotheline-1 fluctuations were significantly different in the exercise and control groups (p=0.022). Conclusion: Intermittent aerobic exercise can be effective in prevention of hypertension or other kinds of cardiovascular diseases through influencing endothelin-1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endothelin-1
  • Aerobic Exercises
  • Sprague-Dawley Rats