مقایسه سبک‌های دلبستگی و پیوند با والدین در بیماران مبتلا به اختلال‌های وسواس فکری- عملی، اضطراب فراگیر و افسردگی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشکده ادبیات

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک‌های دلبستگی و پیوند با والدین در بیماران مبتلا به اختلال‌های وسواس فکری- عملی، اضطراب فراگیر و افسردگی است. فرض اصلی پژوهش این است که بین بیماران مبتلا به گروه‌های اختلال اضطراب فراگیر- وسواسی و افسرده در سبک های دلبستگی و پیوند با والدین تفاوت وجود دارد. روش کار: این پژوهش از نوع علّّی- مقایسه‌ای بوده و جامعه آماری آن کلیه افراد مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های دولتی و خصوصی شهر اردبیل از ماه شهریور تا بهمن سال 1388می باشد. نمونه مورد مطالعه شامل 38 نفر مبتلا به اضطراب فراگیر، 36 نفر مبتلا به وسواس فکری- عملی و 36 نفر مبتلا به افسردگی هستند که به پرسش‌نامه‌های سبک دلبستگی برنان-کلارک و شیور، پیوند با والدین پارکر توپلینگ و براون، پرسش‌نامه اضطراب و افسردگی بک جواب دادند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشانگر آن است که بین سه گروه بالینی از نظر سبک‌های دلبستگی و پیوند با والدین تفاوت معناداری در سطح 05/0 < P وجود دارد. بحث و نتیجه‌گیری: سبک‌های دلبستگی ناایمن اضطرابی با اختلال‌های اضطرابی و خلقی مرتبط است و سبک دلبستگی اجتنابی در میان این اختلال‌ها به ندرت گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of attachment styles and parental bonding in patients diagnosed with obsessive-compulsive disorder, generalized anxiety disorder and depression

نویسندگان [English]

  • Ali shaker 1
  • Nasrin Homeyli 2

1

2

چکیده [English]

Introduction: The present study aimed to compare attachment styles and parental bonding in patients diagnosed with obsessive-compulsive disorder, generalized anxiety disorder and depression. The main hypothesis of the study was that the three clinical groups could be distinguished through attachment styles. Material and methods: This is a causal-comparative study. All the patients seeking treatment at public and private psychiatric clinics in Ardabil from September 2009 to February 2010 participated in the study. A sample of 38 patients diagnosed with generalized anxiety disorder (GAD), 36 patients diagnosed with obsessive-compulsive disorder (OCD), and 36 patients diagnosed with depression responded the questions in the questionnaires on attachment style Brennan, Clark, and Shaver, parental bonding Parker, Tupling, and Brown, anxiety and depression Beck and Steer. Data were analyzed using ANOVA and Tukey test. Results: The findings revealed significant differences among the three clinical groups using attachment style and parental bonding (P<0.05). Conclusion: The results showed that three attachment styles from among the preoccupied and dismissing attachment styles correlated with anxiety and temperamental disorders also, attachment style was rarely reported.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parents
  • obsessive-compulsive disorder
  • Anxiety
  • Depressive Disorder