اثربخشی درمان شناختی رفتاری در بیماران مبتلا به درد اسکلتی عضلانی مزمن

نویسندگان

1 دانشگاه طباطبایی تهران

2 بیمارستان آموزشی امام حسین تهران

چکیده

مقدمه: درد مزمن یکی از رایج‌ترین علل مراجعه به مراکز خدمات پزشکی اولیه است. شواهد نشان می‌دهند که درمان شناختی رفتاری، درمانی اثربخش در دردهای مزمن می‌باشد. مطالعه حاضر، به بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری در بیماران دارای درد اسکلتی - عضلانی مزمن می‌پردازد. روش کار: درمان شناختی رفتاری در هشت جلسه 50 دقیقه‌ای و روی چهار نفر بیمار (3 زن و 1 مرد) مبتلا به درد اسکلتی عضلانی مزمن ارزیابی شد. روش پژوهش، خط پایه چندگانه با دوره پیگیری یک ماهه بود. بیماران به طور تصادفی در مرحله خط پایه جایگزین شدند و مقیاس افسردگی بک، فاجعه‌آفرینی، راهبردهای مقابله با درد را در مرحله پیش‌آزمون و جلسات دوم، چهارم، ششم و هشتم و مقیاس شدت درد را در تمام جلسات تکمیل کردند. نتایج درمان از طریق مقیاس‌های به‌کار گرفته شده بررسی شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که درمان شناختی رفتاری در کاهش افسردگی بیماران، کاهش فاجعه‌آمیز کردن درد، کاهش شدت درد و بهبود راهبردهای مقابله با درد مؤثر است و این اثرات به میزان زیادی در مرحله پیگیری نیز در بیماران باقی می‌ماند. نتیجه‌گیری: به‌کارگیری درمان‌های روان‌شناختی در کنار درمان‌های دارویی در درمان بیماران مبتلا به درد مزمن کمک‌کننده است.

کلیدواژه‌ها