بررسی تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی متوسط بر فاکتورهای انعقاد خون در دختران غیرورزشکار جوان

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2 دانشگاه باهنر کرمان

چکیده

مقدمه: تأثیر فعالیت‌های هوازی بر سیستم انعقادی خون به عنوان یکی از عوامل خطرزای بیماری عروق کرونری هم‌چنان مورد بحث است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی متوسط بر برخی از فاکتورهای انعقاد خون در دختران جوان است. روش کار: مطالعه حاضر با تایید کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی کرمان به شکل مداخله‌ای روی 11 دختر داوطلب سالم 21 تا 24 سال بدون هیچ نوع فعالیت ورزشی منظم در طی یک سال قبل از شروع پژوهش انجام شد. پروتکل پژوهش 30 دقیقه دویدن با شدت 75-70 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره بود. از تمامی شرکت‌کنندگان در مطالعه در سه نوبت (قبل، بلافاصله و 30 دقیقه پس از مداخله) خون‌گیری به عمل آمد. فاکتورهای انعقادی خون شامل زمان ترومبوپلاستین فعال‌شده (Activated Partial Thromboplastin Time-aPTT) و زمان پروترومبین (PT)، فیبرینوژن، فاکتور هشت (VIII) و همچنین تعداد پلاکت و متوسط حجم پلاکتی اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آنالیز واریانس با اندازه گیری‌های مکرر تحلیل شدند. یافته‌ها: بلافاصله پس از یک جلسه فعالیت هوازی، تعداد پلاکت‌ها 23 درصد افزایش (001/0=p)، فاکتور هشت 75 درصد افزایش (004/0=p) و زمان ترومبوپلاستین 8 درصد (007/0=p) کاهش داشت. افزایش زمان پروترومبین با تأخیر همراه بود و نیم ساعت پس از فعالیت مشاهده شد (001/0 >P). نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد فعالیت ورزشی حتی با شدت متوسط، برخی از فاکتورهای انعقادی را فعال کرده و باعث ایجاد عوارض بیش‌تر و طولانی‌تر شدن زمان برگشت به حالت استراحت می‌شود. این نتایج در تنظیم شدت تمرینات برای افراد غیر ورزشکار به خصوص در ابتدای دوره تمرینی کمک کننده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of a moderate aerobic exercise on the blood coagulation markers in young non-athlete females

نویسندگان [English]

  • Samaneh Ghaediyan 1
  • Hamid Marefati 2
  • Fatemeh Nabipur 1
  • MohammadMehdi Naghizadeh 2

1

2

چکیده [English]

Introduction: The effect of aerobic exercise on the blood coagulation system as a risk factor for coronary disease is still controversial. This study aimed to investigate the effect of a session of moderate aerobic exercise on some of the blood coagulation factors in the young girls. Materials and Methods: This interventional study was conducted on 11 healthy female volunteers aged 21 to 24 years, who had taken no systematic physical exercise for one year. This study was approved by the Ethics Committee of Kerman University of Medical Sciences. The performed protocol comprised 30 minutes of running with 70-75% intensity of maximal heart rate reserved. Every volunteer donated blood for 3 times (before, immediately after and 30 minutes after the intervention), and the coagulation factors of Platelet count, Mean Platelet Volume, PT, aPTT, Fibrinogen and Factor VIII of plasma were measured. The data were analyzed using the repeated measures ANOVA. Results: Immediately after a session of aerobic exercise, the platelet count and factor VIII increased about 23% (P= 0.001) and 75% (P=0.004), respectively while aPTT decreased about 8% (P= 0.007). PT showed a delayed increase observed 30 minutes after the exercise (P< 0.001). Conclusion: The results revealed that physical exercise, even with moderate intensity, activates some of blood coagulation markers and can lead to further side effects and probably a longer recovery. These findings would be helpful in adjusting the exercise intensity for the sedentary people, especially at the beginning of the training course.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic Exercises
  • Blood Coagulation
  • aPTT Compound
  • Factor VIII