آگاهی زنان متأهل با سن 20 سال و بالاتر مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب ایران از خودآزمایی پستان و ماموگرافی

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

چکیده

مقدمه: سرطان پستان شایع‌ترین نوع سرطان در زنان و عامل 19 درصد از موارد مرگ و میر ناشی از سرطان در این گروه می‌باشد. با این حال، با تشخیص زودهنگام سرطان پستان در مراحل اولیه، درمان آن به طور کامل با موفقیت همراه خواهد بود. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی زنان از علایم سرطان پستان، نحوه خودآزمایی پستان و ماموگرافی انجام شد. روش کار: این مطالعه روی 615 نفر از زنان متأهل با سن 20 سال و بالاتر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه بود که روایی و پایایی آن تایید شده بود. داده‌ها با کمک نرم‌افزار SPSS نسخه5/11 با آمار توصیفی، آزمون‌های ناپارامتری کروسکال والیس، مان ویتنی، مربع کای و آزمون دقیق فیشر برای سنجش ارتباط بین متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: در بررسی انجام‌شده، مقدار میانه نمره آگاهی افراد در خصوص موضوع مورد مطالعه 3/53 به دست آمد. بین سابقه بیماری در خانواده، اشتغال و تحصیلات با آگاهی زنان رابطه معناداری مشاهده شد، ولی متغیرهای سن، محل سکونت و تعداد فرزند با میزان آگاهی رابطه معناداری نشان ندادند. نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد میزان آگاهی زنان از سرطان پستان و خودآزمایی آن در سطح متوسط می‌باشد. از آن‌جایی که ارتقا سطح آگاهی زنان و افزایش حساسیت آنان در انجام مرتب و صحیح خودآزمایی پستان و ماموگرافی در تشخیص زودهنگام سرطان پستان نقش بسزایی خواهد داشت، بنابراین اجرای برنامه‌های آموزشی در راستای ارتقا آگاهی زنان در خصوص چگونگی تشخیص سرطان پستان توسط خودشان، نحوه صحیح خودآزمایی و انجام مرتب آن ضروری به نظر می‌رسد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey of the knowledge of the 20 year and older women on breast self-examination and mammography, southern Iran, 2009

نویسندگان [English]

  • Ziba Ziayifard
  • Khadijah Abdolahi
  • Razeyah Zahedi
  • Samira Rahmanian
  • Karamat Rahmanian

چکیده [English]

Introduction: Breast cancer is one of the most common diseases among women, accounting for 19% mortality from cancers. Treatment is achieved if diagnosed in early stages. The aim of this survey was to determine the women’s level of knowledge about symptoms of breast cancer, breast self-examination and mammography. Materials and Methods: This descriptive-analytic study done on 615 married women aged 20 years and older. The data were collected through a valid and reliable questionnaire. Data were analyzed through SPSS, version 11.5. To analyze the data, descriptive statistics, non-parametric test Kruskal-Wallis, Mann Whitney, Chi square and fisher exact tests were used to find the relationship between the mentioned variables. Results: According to the results, the median knowledge score was 53.3. Knowledge based on individual characteristics was significantly related to the family history, employment and education level. Conclusion: This survey shows that the women’s knowledge about the mentioned variables was at a moderate level. Since raising knowledge of women and increasing their sensitivity to do regular and appropriate breast self-examination and mammography are very important, continuous educational programs seem to be necessary in order to promote their knowledge about how to detect breast cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast Self Examination
  • Mammography
  • Knowledge
  • Breast cancer