نویسنده = مهدی فروغیان
مقایسه روش سونوگرافی ‏زمان واقعی داخل تراشه ای با سایر روش های متداول از نظر تائید محل قرارگیری لوله تراشه ‏

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 57-64

آرمان حاکمی؛ پویا اباذریان؛ سید رضا حبیب زاده؛ رضا اخوان؛ مجید خادم رضاییان؛ روحیه فرزانه؛ مهدی فروغیان


ارزیابی علل تاخیر در تعیین تکلیف بیماران اورژانس از منظر پزشکان، پرستاران، کمک بهیاران و منشی ها در بخش اورژانس بیمارستان قائم مشهد

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 60-70

مسعود شهابیان؛ راضیه حسن قاسمی؛ ابوالفضل رجبی؛ سید مجید صدرزاده؛ بهرنگ رضوانی کاخکی؛ مهدی فروغیان