نویسنده = اصغر نیک سرشت
مقایسه پاسخ حاد ANP سرم به فعالیت بی هوازی شدید در مردان سالم ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 9-14

10.29252/jmj.14.2.9

سید علی ناصری؛ اصغر نیک سرشت


مقایسه تاثیر تمرینات ورزشی مقاومتی و استقامتی بر علایم جسمانی و روانی-رفتاری سندرم پیش قاعدگی

دوره 12، شماره 3، تیر 1393، صفحه 9-14

10.29252/jmj.12.3.9

حسن علی عابدی؛ اصغر نیک سرشت؛ فهیمه تشکریان


اثر شدت تمرین استقامتی بر هورمون‎های جنسی و بهبود سندروم تخمدان پلی کیستیک در موش‎های صحرایی

دوره 11، شماره 3، مهر 1392، صفحه 39-47

10.29252/jmj.11.3.39

مریم السادات میری؛ اصغر نیک سرشت؛ حجت اله کریمی جشنی؛ حسین کارگر جهرمی؛ سعید سبحانیان


اثر فعالیت با شدت بیشینه بر سلول‌های سیستم ایمنی موش‌های صحرایی دیابتی

دوره 10، شماره 4، تیر 1391، صفحه 49-54

10.29252/jmj.10.4.49

اصغر نیک سرشت؛ شهرزاد فهرستی حقیقی؛ کاوس صلح جو؛ حسین کارگر جهرمی


تغییرات هورمون رشد و قند خون بعد از تمرین زیربیشینه و بیشینه در نوجوانان ورزشکار

دوره 9، شماره 4، دی 1390، صفحه 40-46

10.29252/jmj.9.4.40

اصغر نیک سرشت؛ شریف رضائی تزنگی؛ ابراهیم خوشنام


تاثیر مصرف کافئین بر فشار خون و ضربان قلب در زمان استراحت و تمرین ورزشی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 7-13

10.29252/jmj.9.1.7

اعظم موسوی؛ مریم کوشکی جهرمی؛ محسن ثالثی؛ فرهاد دریانوش؛ ابراهیم خوشنام؛ اصغر نیک سرشت؛ منصوره همتی


اثر تمرینات هوازی بر چربی و قند خون مردان روزه دار

دوره 8، شماره 4، دی 1389، صفحه 1-6

10.29252/jmj.8.4.1

اصغر نیک سرشت؛ نرجس بصیرت


اثر تمرینات هوازی برتغییرات برخی هورمون های خون درروزه داران

دوره 7، شماره 4، شهریور 1388، صفحه 23-34

10.29252/jmj.7.4.4

اصغر نیک سرشت؛ مریم کوشکی جهرمی؛ نرجس بصیرت؛ سعید سبحانیان