نویسنده = مریم کوشکی جهرمی
تأثیر تمرین شنا بر بیان ژن‌های CYP17A1 و CYP19A1 در بافت تخمدان رت‌های ویستار سالم

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 16-23

10.52547/jmj.16.1.16

مریم السادات میری؛ امین اله بهاء الدینی؛ مریم کوشکی جهرمی؛ فرهاد دریانوش؛ فیروزه غلامپور


تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی بر استرس، اضطراب، افسردگی و فشارخون بیماران پیوند کلیه

دوره 12، شماره 3، تیر 1393، صفحه 38-31

10.29252/jmj.12.3.38

محسن ثالثی؛ الهام شکور؛ سمیه پوران فر؛ مریم کوشکی جهرمی؛ جمشید روزبه


تاثیر 12 هفته تمرین هوازی متناوب بر میزان غلظت اندوتلین-1 پلاسمای موش صحرایی نر بالغ نژاد اسپراگ داولی(Sprague-Dawley)

دوره 11، شماره 2، تیر 1392، صفحه 1-9

10.29252/jmj.11.2.1

احمد قاسمیان؛ مریم کوشکی جهرمی


تاثیر مصرف کافئین بر فشار خون و ضربان قلب در زمان استراحت و تمرین ورزشی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 7-13

10.29252/jmj.9.1.7

اعظم موسوی؛ مریم کوشکی جهرمی؛ محسن ثالثی؛ فرهاد دریانوش؛ ابراهیم خوشنام؛ اصغر نیک سرشت؛ منصوره همتی


اثر تمرینات هوازی برتغییرات برخی هورمون های خون درروزه داران

دوره 7، شماره 4، شهریور 1388، صفحه 23-34

10.29252/jmj.7.4.4

اصغر نیک سرشت؛ مریم کوشکی جهرمی؛ نرجس بصیرت؛ سعید سبحانیان