کلیدواژه‌ها = بیان ژن
تغییر بیان ژن DNMT3A در لوسمی لنفوبلاستیک حاد نوع B در اثر داروی مرکاپتوپورین

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 44-53

10.52547/jmj.19.1.6

طاهره احمدی افزادی؛ فاطمه پوررجب؛ سید حسین حکمتی مقدم؛ علی دهقانی فیروزآبادی؛ کولان رحمانی


تاثیر اسید سیتریک بر میزان بیان ژن های p53 و p21 در رده سلولی آدنوکارسینومای معده انسان (AGS)

دوره 18، شماره 4، دی 1399، صفحه 17-24

10.52547/jmj.18.4.3

حامد نصر اصفهانی؛ لیلا روحی؛ نوشا ضیاء جهرمی؛ خلیل خاشعی ورنامخواستی


همسانه سازی، بهینه سازی شرایط بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب Nef-MPER-V3 ویروس HIV-1 در سیستم بیانی پروکاریوتی

دوره 17، شماره 2، تیر 1398، صفحه 46-53

10.52547/jmj.17.2.46

احمد فقیه؛ سید مهدی سادات؛ اعظم بوالحسنی؛ شیوا ایرانی