نویسنده = نوید کلانی
بار میکروبی بستنی‌های سنتی جمع‌آوری‌شده از اطراف شهر شیراز

دوره 13، شماره 4، دی 1394، صفحه 33-38

10.29252/jmj.13.4.33

علی قربانی رنجبری؛ محمد رضا یاریار؛ حسین کارگرجهرمی؛ نوید کلانی


برادیکاردی شدید بدنبال بی حسی نخاعی

دوره 13، شماره 3، مهر 1394، صفحه 15-19

10.29252/jmj.13.3.15

محمد صادق صنیع؛ نوید کلانی؛ حسین حکیم اللهی؛ محمد رضا سیستانی


بررسی تاثیر داروی پاراستامول بر میزان مصرف مخدر حین و بعد از عمل جراحی ارتوپدی اندام فوقانی

دوره 13، شماره 2، تیر 1394، صفحه 33-38

10.29252/jmj.13.2.5

محمد صادق صنیع؛ نوید کلانی؛ محمد رادمهر؛ رضا صحرایی؛ حسن ضابطیان؛ احمد رستگاریان؛ حمید رضا دولتخواه