فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم- راهنمای صفحات
داوران این شماره

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/3 | 
Dr Lili mosalanejad |
Dr karamatollah rahmanian |
 Mr Abdollah Jafarzadeh  |
Mr saeid pasban-noghabi |

Mr vahid rahmanian |  
Dr Hassanali Abedi |
Mr hamidreza dolatkhah |
Mr mojtaba anvarinejad |

Dr Abazar Roustazadeh |
Dr sadegh saneia |

Mr Ali Abbasi Jahromi |
Dr Seyed Mohsen Avandi |
Dr Mirza Ali Mofazzal Jahromi |
Dr fatemeh meshkini |
Dr Mojtaba Eizadi |
Dr samaneh abiri |
Dr Bahman Ebrahimi |
Ms Zahra Ordudari |
Dr fatemeh ahmadi |
Dr shekufeh atashpour |
Dr mohammad saeed kalantari meybodi |
Dr reza sotoodeh |

Dr akbar hashemi tayer |
Dr fatemeh amin|
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم:
http://jmj.jums.ac.ir/find.php?item=1.60.38.fa
برگشت به اصل مطلب