فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم- هیات تحریریه
معرفی اعضاء هیات تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 سردبیر مجله : دکتر کرامت اله رحمانیان

مدیر مسئول مجله: دکتر کرامت اله رحمانیان

مدیر پایگاه : زهرا کلوانی

اعضاء تحریریه:

دکتر مرتضی پوراحمد
دکتر فاطمه امام قریشی
دکتر عبدالوهاب البرزی
دکتر محمد حسن دوامی
دکتر محسن جان قربانی
دکتر کرامت اله رحمانیان
دکتر محمد شجاعی
دکتر حسن صالحی
دکترنضال صراف زادگان
دکتر کاوس صلح جو
دکتر مهناز طاهریان فرد
دکتر حجت اله کریمی جشنی
 دکتر لیلی مصلی نژاد
دکتر معصومه امام قریشی
دکتر صفا الحسنی

دکتر محمود یوسف موسی 

دکتر ابوالفضل محسن ابراهیم
دکتر اباذر روستازاده
دکتر حسنعلی عابدی


 
 


 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم:
http://jmj.jums.ac.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب