فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم- هیات تحریریه
معرفی اعضاء هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 سردبیر مجله : دکتر کرامت اله رحمانیان

مدیر مسئول مجله: دکتر کرامت اله رحمانیان

مدیر پایگاه : زهرا کلوانی

اعضاء تحریریه:

دکتر مرتضی پوراحمد AWT IMAGE
دکتر فاطمه امام قریشی AWT IMAGE
دکتر عبدالوهاب البرزی AWT IMAGE
دکتر محمد حسن دوامی AWT IMAGE
دکتر محسن جان قربانی AWT IMAGE
دکتر کرامت اله رحمانیان AWT IMAGE
دکتر محمد شجاعی AWT IMAGE
دکتر حسن صالحی AWT IMAGE
دکترنضال صراف زادگان AWT IMAGE
دکتر کاوس صلح جو AWT IMAGE
دکتر مهناز طاهریان فرد AWT IMAGE
دکتر حجت اله کریمی جشنی AWT IMAGE
 دکتر لیلی مصلی نژاد AWT IMAGE
دکتر معصومه امام قریشی AWT IMAGE
دکتر صفا الحسنی AWT IMAGE

دکتر محمود یوسف موسی 

AWT IMAGE
دکتر ابوالفضل محسن ابراهیم AWT IMAGE
دکتر اباذر روستازاده
دکتر حسنعلی عابدی


 
 


 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم:
http://jmj.jums.ac.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب