فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم- بانک ها و نمایه نامه ها
بانک ها و نمایه نامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/3 | 

https://doaj.org/toc/۲۰۰۸-۸۴۴۲
www.CINAHL.COM

 OAJI.net

 www.Indexcopernicus.com
www.Ebsco.com
www.scholar.goolge.com
 

www.ISC.gov.ir

 www.Iranmedex.com 

www.Sid.ir 

www.Magiran.com

 www.EMRO.who.int 

https://www.linkedin.com

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم:
http://jmj.jums.ac.ir/find.php?item=1.126.34.fa
برگشت به اصل مطلب