فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم- بانک ها و نمایه نامه ها
بانک ها و نمایه نامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/3 | 

Directory of Open Access Journals (DOAJ)
CINAHL

EBSCO
Google Scholar

Islamic World Science Citation Center (ISC)

 Scientific Information Database SID

Magiran

EMRO

 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم:
http://jmj.jums.ac.ir/find.php?item=1.125.34.fa
برگشت به اصل مطلب