فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم- تعهد نامه
تعهدنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بسمه تعالی

تعهدنامه چاپ مقاله در

مجله علمی پژوهشی پارس (جهرم)

اینجانب ........................................................................ نویسنده مسئول مقاله (با ذکر نام دقیق و کامل مقاله ارسالی).............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. گواهی می­نمایم که:

  1. این مقاله قبلاً در هیچ نشریه­ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است.
  2. این مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ به فصلنامه علمی پژوهشی پارس ارسال شده است و تا هنگام پایان بررسی و داوری مقاله و اعلام نظر نهایی فصلنامه، مقاله به مجله دیگری ارسال نخواهد شد.
  3. این مقاله در نتیجه فعالیتهای تحقیقاتی اینجانب و همکاران (ذکر نام سایر نویسندگان) .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. تهیه و تحریر شده است و حقوق کلیه افرادی که به نحوی در اجرای این تحقیق مشارکت و همکاری داشته­اند رعایت شده است.
  4. در جریان اجرای این تحقیق و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخلاق حرفه­ای مرتبط با موضوع تحقیق از جمله رعایت حقوق آزمودنی­ها، سازمانها و نهادها و نیز مولفین و مصنفین رعایت شده است. 

      نام و نام خانوادگی                                      تاریخ                                   امضاء  ­

                         .....................................................           ......................................    .......................

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم:
http://jmj.jums.ac.ir/find.php?item=1.122.32.fa
برگشت به اصل مطلب