Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Jahrom University of Medical Sciences

فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرمVolume 19, Number 3 (2021-9)


Does oral clonidine have an effect on pain control after laparoscopic cholecystectomy? A double-blind randomized clinical trial study
آیا کلونیدین خوراکی اثری بر کنترل درد بعد از عمل جراحی کوله سیستکتومی به روش لاپاراسکوپیک دارد؟ یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Cytotoxic and pro-apoptotic effects of spirulina platensis extract on SKBR-3 breast adenocarcinoma cell line
اثرات سایتوتوکسیسیتی و پروآپوپتوزی عصاره اسپیرولینا پلاتنسیس بر رده سلولی آدنوکارسینومای پستان انسان (SKBR-3)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 19, Number 2 (2021-5)


The Epidemiological Investigation of HIV/AIDS infected in Shiraz University of Medical Sciences during 1994 to 2020
بررسی اپیدمیولوژیک مبتلایان به HIV/AIDSتحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی سال های 1373 تا 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the causes of sudden dyspnea in pregnant women in hospitals of Urmia University of Medical Sciences in 2018-2019
بررسی علل دیس پنه ناگهانی زنان باردار در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydroalcoholic extract of ephedra on the body weight changes in male wistar rats
تأثیر عصاره هیدروالکلی افدرا بر تغییرات وزن بدن موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Kelussia odoratissima Mozaff Extract on SREBP-1C Gene Expression in Fatty Liver Rats and Healthy Rats
مقایسه اثر گیاه کرفس کوهی Kelussia odoratissima Mozaff بر بیان ژن SREBP-1C در رت های مبتلا به کبد چرب و رت های سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Does intravenous ibuprofen have an effect on pain control and drug use after upper limb orthopedic surgery? A double-blind randomized clinical trial Study
آیا ایبوبروفن وریدی اثری بر کنترل درد و میزان مصرف مخدر بعد از عمل جراحی ارتوپدی اندام فوقانی دارد؟ یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Case Report: Treatment of a Patient with Deep Injury in the Last Finger of the Ring with Herbal Ointment
درمان بیمار دچار جراحت عمیق در بندآخر انگشت رینگ با مرهم گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Trial
کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of free living Amoeba in oral cavity of cancer patient, Kashan 2019 -2020
فراوانی بالای آمیب های آزادزی در حفره دهان بیماران سرطانی کاشان1399 -1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 19, Number 1 (2021-3)


A case report: Improving the clinical symptoms of a pregnant woman with Covid 19 with the herbal medicine Termino One
بهبود علائم بالینی خانم باردار مبتلا به کوید 19 با داروی گیاهی ترمینو وان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Laboratory diagnosis challenges of Covid-19: a Real-time RT-PCR assay-based survey
چالش های تشخیص آزمایشگاهی کووید 19: یک مطالعه مبتنی بر Real time RT-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Combine Training Program on Level Adipsin and Insulin Resistance in Female Multiple Sclerosis Patients (MS)
تأثیر یک دوره تمرین ترکیبی بر سطوح آدیپسین و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Altered expression of DNMT3A gene in B-cell acute lymphoblastic leukemia by mercaptopurine
تغییر بیان ژن DNMT3A در لوسمی لنفوبلاستیک حاد نوع B در اثر داروی مرکاپتوپورین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Physicochemical Properties of Human Immunoglobulin G- Fc Fragment by Bioinformatic
تعیین ویژگیهای فیزیکوشیمیایی ناحیه Fc ایمونوگلوبولین G انسان به روش بیوانفورماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mortality trend before and after the onset of the Corona crisis: —has the mortality changed its course?
ارزیابی روند مرگ و میر قبل و بعد از شروع بحران کرونا: آیا مرگ و میر مسیر خود را تغییر داده است؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effects of UCA1 gene knockout with a new CRISPR/Cas9 gene editing technique in ovarian cancer cell line
اثرحذف ژن موثر در بروز سرطان UCA1 با تکنیک نوین ویرایش ژنی CRISPR/Cas9 در رده سلولی سرطان تخمدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cyclophosphamide on miRNA-15a expression in EBV infected transformed B cell
تاثیر سیکلوفسفامید بر میزان بیان miRNA-15a در سلول B ترانسفورم شده با ویروس اپشتاین بار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 4 (2020-12)


Case Report: A case study of abdominal aortic aneurysm in a bladder cancer patient
گزارش یک مورد: بررسی یک مورد تشخیص بیماری آنوریسم آئورت شکمی در بیمار سرطان مثانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trend of animal bites and related ecological factors in Jahrom county during 2014-2018
روند بروز موارد حیوان گزیدگی و عوامل اکولوژیک مرتبط با آن در شهرستان جهرم طی سالهای 1397-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

High level serum Inhibin-A in 1st and 2th pregnancy trimesters as a risk factor for adverse pregnancy outcomes: a systematic review and meta-analysis
سطح بالای سرم اینهیبین آ در سه ماهه ی اول و دوم بارداری بعنوان عامل خطری برای پیامد های نامطلوب بارداری: یک مطالعه جستجوی نظام مند و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of citric acid on p53 and p21 genes expression of the human gastric Adenocarcinoma cell line(AGS)
تاثیر اسید سیتریک بر میزان بیان ژن های p21 و p53 در رده سلولی آدنوکارسینومای معده انسان (AGS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of fentanyl addition to bupivacaine on shivering and vomiting nausea in patients undergoing femoral fracture surgery by spinal anesthesia: A double-blind randomized clinical trial
بررسی اثر افزودن فنتانیل به بوپیواکایین بر روی لرز و تهوع استفراغ بیماران تحت عمل جراحی شکستگی فمور با روش بی حسی اسپاینال: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A case study of Kimura due to grade 1 superficial burn: A rare case report
بررسی یک مورد بیماری کیمورا در اثر سوختگی سطحی درجه 1: گزارش یک مورد نادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 3 (2020-10)


Prevalence of Dyslipidemia and its Determinants in Jahrom: a Population-based Cross-sectional Study
شیوع اختلال چربی خون و تعیین کننده های آن در شهر جهرم: یک مطالعه مقطعی-تحلیلی جمعیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating of Human Giardia intestinalis Assemblage in Markazi province, IRAN
بررسی اسمبلیج ژیاردیا اینتستینالیس انسانی در استان مرکزی، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunological Evaluation of HIV-1 Nef-MPER-V3 Harboring LDP12 Penetrating Peptide in BALB/c Mice
ارزیابی ایمنی زایی Nef-MPER-V3 ویروس HIV-1 واجد پپتید نفوذ پذیر کننده سلولی LDP12 در موش BALB/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Crocin on miRNA-15a expression in EBV infected transformed B cell
تاثیر کروسین بر میزان بیان miRNA-15a در سلول های B ترانسفورم شده با ویروس اپشتین بار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of two methods of using lubricant gel and Normal saline when placing an airway laryngeal mask (LMA) on the symptoms of hemodynamics and anesthesia reactions in patients undergoing cataract surgery: A randomized double-blind clinical trial study
مقایسه دو روش استفاده از ژل لوبریکانت و نرمال سالین حین قرار دادن ماسک حنجره ای راه هوایی(LMA) بر روی علایم همودینامیک و واکنش های خروج از بیهوشی در بیماران تحت عمل جراحی کاتاراکت: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the relationship between adverse events and their associated risk factors in the transfer of patients from intensive care units
بروز حوادث ناخواسته و عوامل خطر مرتبط با آن در انتقال بیماران از بخش‌های مراقبت ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 2 (2020-5)


The effect of eight weeks of resistance training with pomegranate juice supplementation on inflammatory / anti-inflammatory factors and some lipoproteins in women with type 2 diabetes
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل آب انار بر عوامل التهابی/ضدالتهابی و برخی لیپوپروتئین ها زنان مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The survey of effectiveness of Regular Exercise Training on Fetuin-A and Adiponectin Levels in overweight Postmenopausal Women with Type 2 Diabetes Mellitus
بررسی اثر بخشی تمرین هوازی منظم بر سطوح فتوئین A- و آدیپونکتین در زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع 2 دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Film Therapy (Inside-Out Film) on Separation Anxiety of Children Referred to Mashhad Counseling Centers : A Case Report
اثر بخشی فیلم درمانی (فیلم درون برون) بر اضطراب جدایی کودکان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر مشهد: مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fabrication of liposomal formulation containing paclitaxel and comparison of its toxicity with non-liposomal paclitaxel on MCF-7 breast cancer cell line
ساخت فرمولاسیون لیپوزومی حاوی پاکلی تاکسل و مقایسه سمیت آن با پاکلی تاکسل لیپوزومه نشده بر رده‌ی سلولی MCF-7 سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection and Identification of Naegleria australiensis from Swimming pools in Kerman province
جداسازی آمیب نگلریا و شناسایی نگلریا آسترالینسیس از آب استخرهای شنای استان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Corrective Exercise Protocols in People with Lumbar Lordosis Disorders
مروری بر پروتکل های حرکات اصلاحی در افراد دارای ناهنجاری گود پشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serological study of toxoplasmosis in pregnant women in Jahrom city, 2018
بررسی سرولوژی توکسوپلاسموز در زنان باردار شهرستان جهرم، 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 1 (2020-3)


The response of mir133a and some markers of cardiac hypertrophy to endurance training
پاسخ mir133a و برخی شاخص های هایپرتروفی قلبی به یک دوره تمرین استقامتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Surgical Safety Checklist on Morbidity and Mortality of Operated Patients in a Public Hospital: A Before-After Study
تاثیر چک‌لیست ایمنی جراحی بر عوارض و مرگ‌ومیر بیماران جراحی شده در یک بیمارستان عمومی: یک مطالعه قبل و بعد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness Of Neurofeedback Exercises On Musculoskeletal Chronic Pain Reduction: A Review Study
اثربخشی تمرینات نوروفیدبک بر کاهش دردهای مزمن اسکلتی – عضلانی: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

sever recurrent early onset preeclampsia in second trimester of pregnancy, a case report
پره اکلامپسی شدید ، تکرار شونده و خانوادگی در سه ماهه دوم حاملگی : گزارش موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of cardiopulmonary resuscitation status and its related factors in Shahid Motahhari hospital of Marvdasht: a descriptive cross-sectional study
بررسی وضعیت احیای قلبی ریوی و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان شهید مطهری مرودشت: یک مطالعه توصیفی مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of aqueous extract of Salep’s root (Dactylorhiza maculate) with ibuprofen on pain sensory thresholds using the formalin test in adult male rats.
مقایسه اثر عصاره آبی ریشه ارکید (Dactylorhiza maculate) با ایبوبروفن بر آستانه حسی درد با استفاده از تست فرمالین در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Oxidised LDL in Acute Myocardial Infarction: A Case-Control Study
لیپوپروتئین با چگالی پایین اکسید شده در سکته قلبی حاد: یک مطالعه موردی-شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Various Blood Pressure Measurement Techniques with Standard Office Based Blood Pressure Mesurement
مقایسه روش‌های مختلف اندازه‌گیری فشار خون و ارتباط آن‌ها با روش استاندارد اندازه‌گیری آن در مطب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 4 (2019-12)


Relationship between sleep quality and functional Cardiovascular Variables in active and none-active young women
ارتباط کیفیت خواب با شاخص‌های عملکردی قلبی ـ عروقی در زنان جوان فعال و غیر فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Awareness, Treatment, and Control of Hypertension in Individuals Aged 30 years or older: A Cross-Sectional Study in Urban Population
فراوانی مطلع بودن، تحت درمان و کنترل بیماری پرفشاری خون در افراد 30 سال به بالا: یک مطالعه مقطعی در جمعیت شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of supine and prone positioning methods on the amount of bleeding in percutaneous renal stone removal with spinal anesthesia
مقایسه دو روش سوپاین و پرون پوزیشن بر میزان خونریزی در عمل برداشت سنگ کلیه از راه پوست با بی حسی نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Dexmedetomedine in combination with intrathecal bupivacaine on the incidence of shivering after orthopedic surgery of the femur and tibia: a double-blind randomized clinical trial study
تجویز دکسمدتومدین همراه با بوپیواکائین داخل نخاعی بر میزان بروز لرز پس از عمل جراحی ارتوپدی فمور و تیبیا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of antibiotic resistance and biofilm formation of isolated bacteria from upper respiratory tract in adult patients in Shahid Bahonar Hospital of Kerman
بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و تشکیل بیوفیلم در باکتری های ایزوله شده از دستگاه تنفسی فوقانی بزرگسالان بستری در بیمارستان شهید باهنر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seven years survey study of complaints of facial cosmetic surgery referred to Shiraz Forensic administration since 2006 to 2013
بررسی هفت ساله شکایت از جراحی های زیبایی ناحیه صورت ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس طی سالهای 1385 تا 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Recreation purchasing Style in Mental Health and Depression in Physical Education Students of Islamic Azad University
تاثیر سبک تفریح و سرگرمی خرید در سلامت روان و افسردگی در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 3 (2019-11)


Effect of intravenous injection of hydrocortisone and lidocaine 2% on pain after propofol injection: a double-blind randomized clinical trial
اثر تزریق داخل وریدی هیدروکورتیزون و لیدو کایین 2% بر درد پس از تزریق پروپوفول: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Methicillin and Mupirocin resistance genes in Staphylococcus aureus isolated from hospital staff in Darab by using of Multiplex
ژن مقاوم به متی سیلین و موپیروسین در استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از پرسنل بیمارستان شهرستان داراب با روش Multiplex PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

CD44 expression changes and increased apoptosis in MCF-7 cell line of breast cancer in simulated microgravity condition
تغییرات بیانی ژن CD44 و افزایش میزان آپوپتوز در رده سلولی MCF-7 سرطان پستان در شرایط بی‌وزنی شبیه سازی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Spirulina Microalgae extract on Bcl-2 Anti-Apoptotic Gene Expression in Brain Cancer Cell Line
تأثیر عصاره ریز جلبک اسپیرولینا بر روی بیان ژن ضد آپوپتوتیک Bcl-2 در رده سلولی سرطان مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Integrative Psychotherapy on Body Image, Mindful Eating and Satisfaction of Therapy and Therapist in Obese women
اثر روان درمانی یکپارچه نگر بر تصویر بدنی، خوردن آگاهانه، رضایت از درمان و درمانگر در زنان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Campylobacter species in Jahrom slaughterhouse chickens in 2016-17
شناسایی گونه های کمپیلوباکتر در مرغ های کشتارگاه های جهرم در سال 96-1395.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 2 (2019-5)


Protective effect of melatonin on pituitary- gonadal axis hormones and spermatogenesis in sertraline-induced adult Balb/c mice
اثر محافظتی ملاتونین بر هورمون‌های محور هیپوفیز- بیضه و فرایند اسپرماتوژنز در موش سوری نژاد Balb/c بالغ القاء شده با سرترالین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning, Optimization of Expression Condition and Purification of the Recombinant Nef- MPER-V3 Protein of HIV-1 in Prokaryotic Expression System
همسانه سازی، بهینه سازی شرایط بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب Nef-MPER-V3 ویروس HIV-1 در سیستم بیانی پروکاریوتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Variations in some of hepatic parameters following exposure to 67gallium and 131 iodine in male rat
مطالعه برخی پارامترهای کبدی متعاقب پرتوگیری با رادیوداروهای گالیم 67 و ید 131 در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of high-intensity interval training (HIIT) on gene expression of the factors involved in the skeletal muscle metabolism of diabetic rats
تاثیر تمرینات تناوبی شدید بر بیان ژن عوامل درگیر در متابولیسم عضله اسکلتی موش های دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crataegus monogyna extract on renal histopathological changes in diabetic rats
اثر عصاره سرخه‌ولیک (Crataegus monogyna) بر فاکتورهای کلیوی و ساختار هیستولوژیکی کلیه در موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Effects of Methanolic Extract of Medlar (Mespilus Germanica) Leaves against Some of Foodborne Pathogenic Bacteria
بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره متانولی برگ ازگیل (Mespilus germanica) علیه برخی از باکتری‌های بیماری زای مواد غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of G276T Polymorphism from Adiponectin Gene Using PCR-RFLP Technique in Patients with Breast Cancer
شناسایی پلی مورفیسم G276T از ژن آدیپونکتین با استفاده از تکنیک PCR-RFLP در افراد مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of intima-media thickness of common carotid artery in thalassemia patients compared to healthy individuals
مقایسه ضخامت انتیما مدیای سرخرگ کاروتید در بیماران بتا تالاسمی و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 1 (2019-3)


The association of beta fibrinogen-455 G/A (rs1800790) gene polymorphism with recurrent abortion in Iranian women
ارتباط پلی‌مورفیسم ژن Beta fibrinogen-455 G/A(rs1800790) با سقط مکرر در زنان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of bacterial contamination of platelet products in blood transfusion organization of Jahrom in 2016-17
بررسی فراوانی آلودگی باکتریایی فرآورده‌های پلاکتی در سازمان انتقال خون جهرم در سال 96-1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of twelve weeks aerobic training with supplementation of Rose flower extract on expression of Caspase 9 and Caspase 3 Soleus muscle in male rats
تأثیر دوازده هفته تمرین هوازی همراه با مکمل‌ یاری عصاره‌ی گل‌سرخ بر بیان ژن‌های کاسپاز 9 و کاسپاز3 عضله‌ی نعلی موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks Pilates Exercises on Pain and Quality of Life in Patients with Spondylolysis
تأثیر هشت هفته تمرین های پیلاتس بر درد و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اسپوندیلولیزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Interactive effect of 12 weeks of aerobic exercise and the intake of multivitamin minerals supplementation on men blood lead levels in the expose of urban polluted air
اثر تعاملی 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی و مصرف مکمل مولتی ویتامین - مینرال بر میزان سرب خون مردان در مواجهه با هوای آلوده ی شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biofilm formation and antimicrobial resistance of uropathogenic Escherichia coli and Klebsiella pneumonia strains isolated from pregnant women in Kerman, Iran
بررسی تشکیل بیوفیلم و مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های اشریشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه یوروپاتوژن زنان باردار در شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Plasmid-mediated quinolone resistance in Shigella sonnei and Shigella flexneri isolated from pediatric diarrheal
مقاومت به کینولون‌ها با واسطه پلاسمید در شیگلا سونئی و شیگلا فلکسنری جدا شده از اسهال کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geographical distribution of Malaria in Jahrom, South of Iran(2006 – 2016)
توزیع جغرافیایی بیماری مالاریا درشهرستان جهرم طی سال‌های1385 الی1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 4 (2018-12)


Epidemiology of Elderly Abuse in Neyshabur in 2017
اپیدمیولوژی سوء رفتار با سالمندان شهر نیشابور در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Artemisia persica Boiss essential on pain caused by chemical and thermal stimuli in mice
اثر اسانس درمنه ایرانی (Artemisia persica Boiss.) بر درد ناشی از محرک‎های شیمیایی و حرارتی در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Aquatic Exercise Program and Vitamin D Supplementation on Vitamin D and hs-CRP Serum Levels in Children with Autism Spectrum Disorders
مقایسه تاثیر برنامه تمرین در آب و مکمل‌یاری ویتامین Dبر سطوح سرمی ویتامین D و hs-CRP در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The epidemiologic characteristic of accidents and injuries in Two-wheeled vehicle rider in Jahrom city from 2009-2014.
بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک سوانح و جراحت‌های راکبان خودرو های دو چرخ شهرستان جهرم از سال 1389-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the effects of 12 weeks increasing aerobic exercise & licorice consumption on adiponectin levels in obese women
مقایسه تأثیر 12هفته تمرین هوازی فزاینده و مصرف شیرین‌بیان بر سطح آدیپونکتین و مقاومت به انسولین در زنان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Saccharin on spermatogenes, testiscular tissue and pituitary –gonad hormones axis in rats
بررسی اثرساخارین بر فرایند اسپرماتوژنز، ساختار بافتی بیضه و محور هورمونی هیپوفیزگناد در موش های صحرایی نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aerobic exercises and Supplement Spirulina reduce inflammation in diabetic men
تمرینات هوازی و مصرف مکمل اسپیرولینا التهاب را در مردان دیابتی کاهش می دهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of High-Intensity Interval Training on the Level of Peroxisome proliferator-activated receptor gamma and PR domain containing 16 Proteins in Adipose Tissue in Overweight Type 2 Diabetic Male Sprague-Dawley Rats with Diabetes
تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا بر محتوای پروتئین‌های گیرنده فعال‌شده تکثیرکننده پراکسیزم گاما (Peroxisome proliferator-activated receptor gamma) و دامنه PR حاوی 16 (PR domain containing 16) در بافت چربی موش‌های صحرایی نر اسپراگوداولی مبتلا به دیابت نوع 2 دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 3 (2018-10)


Prevalence of High Risk Behaviors in High School Students of Qom, 2016
بررسی شیوع رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان شهر قم در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Coadministration of linolenic acid and linoleic acid decreased lipotoxicity in cardiomyocytes.
تجویز همزمان اسیدچرب لینولنیک و لینولئیک، لیپوتوکسیسیتی را در سلول های قلبی کاهش داد.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compare health promoting behaviors and health locus of control in medical and non-medical students in 2017
مقایسه رفتار های ارتقاء دهنده سلامت و کانون کنترل بر سلامت در دانشجویان علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effects of acute moderate-and high-intensity aerobic exercise on changes in hematological parameters and exercise-induced thrombocytosis in female college futsal players
اثر شدت ورزش بر پلاکت و شاخص‌های هماتولوژیکی دختران فوتسالیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of β-lactamase genes in Escherichia coli isolated from diabetic foot ulcer by Multiplex PCR in Jahrom city
شناسایی ژن های بتالاکتاماز در اشرشیا کلی جداشده از زخم پای دیابتی به روش Multiplex PCR در شهرستان جهرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Usage Pattern, Satisfaction, Causes of Concern and Related Factors of Metered Dose Inhalers in Children with Asthma, the Parents Perspective
بررسی الگوی استفاده ، رضایتمندی و علل نگرانی ازمصرف داروهای استنشاقی در کودکان مبتلا به آسم از دیدگاه والدین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 2 (2018-6)


Effects of Aerobic Exercise and Curcumin on Apoptosis: A Review
مروری بر اثرات کورکومین و تمرین هوازی بر آپوپتوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of different doses of exercise and caloric restriction on insulin receptor substrate-1 in obese male rats
اثر دزهای مختلف تمرین ورزشی و محدودیت کالری بر بیان ژن سوبسترای گیرنده انسولین-1 در آدیپوسیت های موش‌های صحرایی نر چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of electromagnetic waves emitted from the tablet connected to internet on count and motility of male rat sperms
تاثیر امواج الکترومغناطیسی ساطع شده از تبلت متصل به اینترنت بر میزان و تحرک اسپرم های موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Helicobacter Pylori Infection in Patients Suspected of Chronic Gastritis Visiting Milad Gastroenterology Clinic of Salmas Using Urea Breath Test
بررسی فراوانی عفونت هلیکوباکتر پیلوری در افراد مشکوک به گاستریت مزمن مراجعه کننده به کلینیک تخصصی گوارش میلاد شهر سلماس با آزمایش اوره آز تنفسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of IL-19 gene polymorphism at position -513T/C with risk of H. Pylori
همراهی پلی مورفیسم ژن اینتر لوکین 19 درموقعیت -513(T/C) باخطرابتلابه عفونت باکتری H.pylori
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

compare the effect of 8 weeks combined training and conjugated linoleic acids supplementation on serum levels of resistin , Fasting Glucose,insulin resistance and Cardiovascular risk factors obese women
مقایسه اثر 8 هفته تمرین ترکیبی و مصرف مکمل اسید لینولئیک کونژوگه بر سطوح سرمی رزیستین،گلوکز ناشتا، مقاومت به انسولین و عوامل خطرساز قلبی- عروقی زنان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Dual Task Attention Instruction on the Static and Dynamic Balance of the Ahwaz Elderly
تأثیر دستورالعمل توجه تکلیف دوگانه بر تعادل ایستا و پویای سالمندان شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antibacterial and antifungal effects of aqueous, methanolic and ethanolic extracts of Ocimum basilicum on gram-negative and gram-positive bacteria
ارزیابی اثر ضد باکتریایی و ضد قارچی عصاره های آبی، متانولی و اتانولی برگ گیاه ریحان گرمسیری(Ocimum basilicum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 1 (2018-4)


Epidemiological Study of Cutaneous Leishmaniasis and Factors Affecting It in South Khorasan Province, 1391-1395 (2012-2016)
بررسی اپیدمیولوِژیک لیشمانیوز جلدی استان خراسان جنوبی و عوامل موثر بر آن طی سال های1395-1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of AEBT in Reducing Anxiety and Experimental avoidance of Body Focused Repetitive Behavior Disorders with three month follow up
اثربخشی روش درمانی AEBT بر کاهش اضطراب و اجتناب تجربی رفتارهای متمرکز بر بدن با پیگیری سه ماهه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The analgesic effect of Curcuma Longa rhizome methanol extract in male rat
اثر ضددردی عصاره متانولی ریزوم زردچوبه(Curcuma Longa) در موش صحرایی نر.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

prevalence of dyslipidemia in healthy children of kavar, fars province
شیوع اختلالات پروفایل چربی خون و عوامل مرتبط در نوجوانان سالم شهرستان کوار، استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the bioavailability and antibacterial effect of silver nanoparticles produced by ( ferulago angulate Boiss.) extract
بررسی تولید زیستی و اثر ضدباکتریایی نانوذرات نقره تولید شده توسط عصاره گیاه دارویی چویل ( .Ferulago angulata Boiss)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of swimming exercise on the expression of CYP17A1 and CYP19A1 genes in ovary tissue of healthy Wistar rats
تأثیر تمرین شنا بر بیان ژن‌های CYP17A1 و CYP19A1 در بافت تخمدان رت‌های ویستار سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of two drugs pethidine and lidocaine on post-extubation complications in patients undergoing general anesthesia
مقایسه تاثیر تزریق دو داروی پتدین و لیدوکایین بر عوارض پس از اکستوباسیون در بیماران تحت بیهوشی عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic effect of aerobic training on bone remodeling markers in sedentary cigarette males
اثرات درمانی مداخله هوازی بر شاخص های واگردش استخوان در مردان سیگاری غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 4 (2017-12)


The effectiveness of schema therapy on modifying the first maladaptive schemas and reducing mood syndrome in suffers with skin disorders
اثر بخشی طرحواره درمانی بر تعدیل طرحواره های ناسازگارانه اولیه و کاهش نشانگان خلقی در مبتلایان به اختلالات پوستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of frequency of cesarean section and its causes before and after implementation of the health system reform plan in Jahrom, Jahrom, Iran
مقایسه فراوانی سزارین و علل آن قبل و پس از اجراء طرح تحول نظام سلامت در جهرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of of Rational-Emotive-Behavioral Therapy(REBT) on Resiliency of Mothers of Children with Phenylketonuria (PKU)
تاثیر درمان عقلانی- هیجانی – رفتاری(REBT ) بر تاب آوری مادران دارای فرزند با بیماری (PKU)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

PTEN gene expression in Patients with Ankylosing spondylitis
در بیماران مبتلا به اسپاندیلیت آنکیلوزان PTENبررسی بیان ژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Case Report: Spinal cord injury: Fertility or lack of fertility
گزارش یک مورد: آسیب‌های نخاعی: باروری یا عدم باروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge and attitude of marriage candidates attending in pre-marriage counseling classes about AIDS in Jahrom
آگاهی و نگرش داوطلبین ازدواج مراجعه‌کننده به کلاس‌های مشاوره قبل از ازدواج در مورد بیماری ایدز در جهرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation of Pre-diabetes and Diabetes Mellitus and Cardiovascular Risk Factors: A Case-Control Study
ارتباط پیش دیابت و دیابت با عوامل خطر قلبی- عروقی: یک مطالعه مورد- شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 3 (2017-10)


Comparing the Effect of Safranal and Crocin on Serum Levels of Adiponectin, Lipid Profile and Glucose in Healthy and Type One Diabetic Rats
مقایسه اثر سافرانال و کروسین بر سطح سرمی آدیپونکتین، پروفایل لیپید و گلوکز در موش های صحرایی سالم و مبتلا به دیابت نوع یک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial activity of Oscillatoria cyanobacterum
بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره سیانوباکتری اوسیلاتوریا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the combination of soy milk and physical activity on serum ‎myogenin changes of sedentary aged women ‎
تاثیر ترکیب شیر سویا و تمرین بدنی بر تغییرات مایوژنین سرم زنان سالمند غیر فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Progressive resistance exercise and soy milk on serum levels of growth differentiation factor 8 on aged women
فعالیت مقاومتی فزاینده و مصرف شیر سویا بر سطح سرمی هورمون فاکتور تفکیک رشد-8 زنان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The protective effect of aerobic training on cognitive impairment and motor dysfunction in male rats following cerebral ischemia
اثر حفاظتی تمرین هوازی بر اختلالات شناختی و عملکرد حرکتی موشهای صحرایی نر به دنبال ایسکمی مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between mental toughness and happiness in veteran and disable athletes in Shiraz in 2016
ارتباط بین استحکام روانی با شادکامی در ورزشکاران جانباز و معلول شهر شیراز در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of Parasitic Diseases in Child kindergartens of Jahrom using three diagnostic stool test, Scotch test and formol-ether methods-2013
شیوع عفونت های انگلی درکودکان مهد کودک های شهرستان جهرم با استفاده از سه روش تشخیصی آزمایش مدفوع، اسکاچ تست و فرمالین اتر در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Obsessive- Compulsive prevalence investigation in Jahrom city
بررسی میزان شیوع وسواس فکری عملی در شهرستان جهرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 2 (2017-7)


Study on primary prevention of blood borne pathogens among nursing staff of teaching hospitals of Kerman University of Medical Sciences
بررسی پیشگیری اولیه عوامل بیماریزای منتقله از راه خون در کادر پرستاری بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Electrocoagulation/Electroflotation Process Efficiency with Aluminum-Graphite felt Electrodes in Removal of E.coli and S. typhimurium from Drinking Water
بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتریکی- شناورسازی الکتریکی با الکترودهای آلومینیم - گرافیت نمدی در حذف باکتری‌های اشرشیاکلی و سالمونلا تیفی موریوم از آب آشامیدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Variation of creatine-kinase and C-reactive protein evels in a variety of recovery following exhaustive exercise in elite soccer players
تغییرات سطوح کراتین کیناز و پروتئین واکنشی c در انواع ریکاوری پس از یک جلسه تمرین شبیه سازی شده وامانده ساز در مردان فوتبالیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of bacterial vaginosis and vaginal candidiasis in women referred to health centers of Hamadan City, West of Iran, 2014
بررسی شیوع واژینیت کاندیدیایی و باکتریایی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of correlation between -1562 C/T in promoter single nucleotide polymorphisms of MMP-9 gene and lung cancer initiation and metastasis risk
بررسی ارتباط پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی 1562 C/T- در ناحیه پروموتور بر میزان ابتلا به سرطان ریه و متاستاز آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology Symptoms Pulmonary tuberculosis Among the inmates of Jahrom (2016)
اپیدمیولوژی علایم مرتبط با سل ریوی در زندانیان ساکن در زندان شهرستان جهرم- 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2017-5)


Epidemiology of nosocomial infections in patients admitted in hospitals Jahrom -2016
اپیدمیولوژی عفونت های بیمارستانی در بیماران بستری در بیمارستان های شهر جهرم در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of pediculosis capitis and its associated risk factors in primary school students in Jahrom , 2016
شیوع شپش سر و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان ابتدائی شهرستان جهرم در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of abnormal levels of testosterone on hypothalamic expression of kisspeptin in male rats
اثر سطوح غیرطبیعی تستوسترون بر بیان کیس پپتین در هیپوتالاموس موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the ability of Biofilm formation in Escherichia coli isolated from clinical samples in Zahedan
بررسی تشکیل بیوفیلم در اشریشیا کلی ایزوله شده از نمونه های کلینیکی در شهرستان زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Catechin on Serum Levels of Inflammatory Cytokines, Antioxidant Enzymes Activity and DNA Oxidative Damage of Ovarian Tissue in Polycystic Ovarian Syndrome Rat Model
اثر کاتچین بر سطح سرمی سایتوکین‌های التهابی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و آسیب اکسیداتیو DNA بافت تخمدان در موش های صحرایی مدل سندرم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the association of rs587777844 KISS1R gene polymorphism with infertility in a woman population from Guilan province
بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم rs587777844 در ژن KISS1R با ناباروری در جمعیتی از زنان استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The phenotype of antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa isolates producing ESBL in Zahedan 2014
تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزای تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف در سال 1394 در شهر زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Soil Contamination of Public parks, Primary Schools and Kindergartens with Toxocara spp. Egg in Jahrom City, Southern iran
آلودگی خاک به تخم گونه های توکسوکارا در پارکها، مدارس ابتدایی و مهد کودک های جهرم، جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 4 (2016-12)


Effect of propofol anesthesia on skin flap survival in rat; comparison with ketamine
تاثیر بیهوشی با پروپوفول بر زنده مانی فلپ پوستی در موش صحرایی‎؛ مقایسه با کتامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The correlation between mechanical low back pain and foot overpronation in patients referred to Hazrat Rasool Hospital.
بررسی ارتباط کمردرد مکانیکی با پروناسیون بیش از حد پا در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning of tagD gene from Helicobacter pylori in PFLAG-CMV-3 eukaryotic vector to generate a DNA vaccine
کلون سازی ژن tagD هلیکوباکتر پیلوری در ناقل یوکاریوتی PFLAG-CMV-3 به منظور ایجاد واکسن ژنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of pomegranate peel hydroAlcoholic extract and vitamin E supplementation on strengthens antioxidant defense system in rats submitted to exhaustive exercise stress.
اثر عصاره هیدرو الکلی پوست انار و ویتامین E بر تقویت سیستم آنتی‌اکسیدانی رت‌های تحت تنش اکسیداتیو ورزش در مانده ساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing larvicidal effect of methanol extract of the aerial parts of oleander (Nerium oleander L.) and henbane (Hyoscyamus niger L.) plants on Culex spp larvae
مقایسه اثر لاروکشی عصاره متانولی بخش های هوایی گیاه خرزهره(Nerium oleander L) و بنگ دانه (Hyoscyamus niger L) بر روی لارو پشه کولکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The epidemiology of Tuberculosis in Jahrom (2005-2014)
وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری سل در ده سال اخیر در شهرستان جهرم (1384-1393)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Carbapenemase resistance in Pseudomonas aeruginosa and Enterobacteriaceae family isolated from clinical specimens by using phenotypic methods in 2014-2015
ارزیابی مقاومت کارباپنمازی در سودوموناس آئروژینوزا و باکتری های خانواده انتروباکتریاسه جدا شده از نمونه های بالینی با استفاده از روش های فنوتیپی در سال 93-94
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Short-term prematurity complications in neonates with Respiratory Distress Syndrome by two methods of mechanical ventilation and Intubation-SURfactant-Rapid Extubation (INSURE)
مقایسه عوارض کوتاه مدت نارسی در نوزادان مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی با دو روش درمانی خارج کردن سریع لوله تراشه پس از تزریق سورفکتانت (اینشور) و تهویه مکانیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 3 (2016-7)


Identification of Enterococci faecalis&E. faeaciumpathogens viaTehran hospitals clinical samples by phenotypic and genotypic methods and Evaluation of Antimicrobial Susceptibility in 2016
شناسایی انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم از نمونه های بالینی بیمارستان های تهران با روش های فنوتیپی وژنوتیپی و بررسی الگو حساسیت آنتی بیوتیکی آنها در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of direct PCR and PCR using DNA extracted kit for determine tst and mecA genes in Staphylococcus aureus
مقایسه دو روش PCR مستقیم و PCR با استفاده ازDNA استخراج شده توسط کیت در تعیین ژنهای tst و mecA در باکتری استافیلوکوک اورئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and culture of mouse newborn skin fibroblast cells in a simple and inexpensive method
جداسازی و کشت سلول های فیبروبلاست پوستی از نوزاد موش سوری به روشی ساده و ارزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of resistance training circuit with Medicago sativa extracts on levels of Osteoprotegerin and Nuclear Factor of Kappa-B in thin girls
اثر یک دوره تمرین مقاومتی دایره ای به همراه عصاره یونجه بر سطوح استئوپروتگرین و فاکتور هسته ای کاپا بی در دختران لاغر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analgesic effect of chlorpheniramine in rat anaesthesia with acepromazine – ketamine combination
اثرات ضد دردی کلرفنیرامین در بیهوشی موش صحرائی با ترکیب آسپرومازین- کتامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The frequency of qacA/B and smr genes in clinical isolates of methicillin resistance coagulase negative staphylococci
بررسی فراوانی ژن های qacA/B و smr در جدایه های بالینی استافیلوکوک های کواگولاز منفی مقاوم به متی سیلین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of cinnamon on the Elimination of lead poisoning on sex hormone changes in adult female rats
بررسی اثر دارچین بر رفع مسمومیت ناشی از سرب بر تغییرات هورمون های جنسی در موش صحرایی ماده بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2016-6)


Investigation Cytotoxic Effect of Hydroalcholic Extract from Combination of Kelussia odaratissma Mozaff and Thymus daenesis Celak on MCF-7 Cancer Cells Line
بررسی اثر سمیت سلولی ترکیب عصاره هیدروالکلی کلوس (Kelussia odaratissma Mozaff) و آویشن دنایی (Thymus daenesis Celak) بر روی رده سلول‌های سرطانی MCF-7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydro alcoholic extract of Origanum vulgare on weight and serum lipid profile in male Wistar rats
بررسی اثر عصاره‌ی هیدروالکلی گیاه مرزنجوش (Origanum vulgare) بر وزن و پروفایل لیپیدی در موش صحرایی نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Determination of Antibiotic Resistance Pattern of Stenotrophomonas maltophilia Isolated form Medical Devices and Clinical Samples in Jahrom,s Hospitals by Phenotype and Molecular Methods.
شناسایی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استنوتروفوموناس مالتوفیلیا جدا شده از تجهیزات پزشکی و نمونه های بالینی در بیمارستانهای جهرم با استفاده از روش های فنوتیپی و مولکولار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects Kinesiotaping® and Proprioceptive Exercises in Rehabilitation Management of Volleyball Players with Chronic Ankle Instability
تأثیر کینزیوتیپینگ و تمرینات حس عمقی در درمان توانبخشی والیبالیست های مبتلا به ناپایداری مزمن مچ پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 8 weeks Zumba Training on Women’s Body Composition with Overweight
اثر هشت هفته تمرین زومبا بر ترکیب بدنی زنان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparision of pulmonary function and pulmonary inflammation in professional mid-endurance female runners and Non-athletes
مقایسه عملکرد و التهاب ریوی دوندگان نیمه استقامت حرفه ای و غیر ورزشکاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the acute response of ANP serum to intensive anaerobic exercise in healthy trained & untrained men
مقایسه پاسخ حاد ANP سرم به فعالیت بی هوازی شدید در مردان سالم ورزشکار و غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of 8 weeks of aerobic training on Agouti-related peptide, appetite hormones and insulin resistance in overweight sedentary women
اثر 8 هفته تمرین هوازی بر پروتئین وابسته به آگوتی، هورمون‌های اشتها و مقاومت به انسولین در زنان غیر فعال دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2016-4)


The impact of factors related to preventive behaviors of Cutaneous Leishmaniasis among Families of Kherameh 2015
تاثیر عوامل مرتبط بر رفتار های پیشگیری کننده از سالک در بین خانواده های شهر خرامه سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phenotypic and molecular study of beta-lactam resistance in coagulasenegative staphylococci samples
بررسی فنوتیپی و مولکولار مقاومت به بتالاکتام ها در نمونه های بالینی استافیلوکوک های کواگولاز منفی مقاوم به متی سیلین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

the effects of 3 and 6 weeks of endurance training on stress arising fromdifferent doses of doxorubicin-induced in rats
اثرات پیش درمان تمرین استقامتی بر استرس ناشی از دوکسورو بیسین در موش های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Necessity of echocardiography in evaluation of neonates with respiratory distress admitted in NICU
ضرورت انجام اکوکاردیوگرافی در ارزیابی نوزادان مبتلا به دیسترس تنفسی بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The toxic effects of Toluene on the the lungs, spleen and blood parameters in mice
تغییرات بافت ریه ا ی گلبول های سفید خون تحت اثر تئولو ئن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Group B Streptococcus Colonization in pregnant women in Jahrom, 2014
بررسی فراوانی کلونیزاسیون استرپتوکوک گروه B در زنان باردار شهرستان جهرم در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Dracocephalum polychaetum Burnm, aqueous extract on acetic acid-induced ulcerative colitis in adult male rats
اثر عصار آبی گیا مفری بر کولیت زخمی در موشها ی صحرایی ونر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of brucellosis in Shahr-e- Kord during the years 2010 to 2014
بررسی اپیدمیولوژی تب مالت در شهرستان شهرکرد طی سال های1389تا1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 4 (2015-11)


Effect of eight weeks of Endurance Training on hippocampal levels of tumor necrosis factor alpha female rats with Alzheimer’s Disease
اثر هشت هفته تمرین استقامتی بر سطح هیپوکامپی عامل نکروز دهنده ی توموری آلفا بر رت های ماده مبتلا به آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro study of antibacterial effect of new thiazole, imidazole and tetrahydropyridine derivatives against Proteus vulgaris
بررسی اثر ضد باکتریایی مشتقات جدید تیازول، ایمیدازول و تتراهیدروپریدین بر علیه پرتئوس ولگاریس در شرایط Invitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Combined Effects of Regular Swimming Exercise and Garlic Extract on the some of the Mediator Growth Factors on the Cardiac Angiogenesis and Fibrosis in aged Rats
اثر ترکیبی تمرین منظم شنا و عصاره سیر بر سطوح برخی از فاکتور های رشد مداخله گر در آنژیوژنز و فیبروزیس قلبی موش های صحرایی پیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Listeria and E.coli, microbial load and infection in conventional ice-creams of shiraz suburb
بار میکروبی بستنی‌های سنتی جمع‌آوری‌شده از اطراف شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Vaccinium arctostaphylos L. extract on the levels of glucose, oxidation indicators, HDL and cholesterol in diabetic rats (Wistar).
بررسی اثر عصاره متانولی میوه گیاه قره قاط (Vaccinum arctostaphylos L) بر میزان گلوکز، شاخص های زیستی اکسیداتیو، HDL وکلسترول در رت های دیابتی نر نژاد Wistar
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and related factors of obesity among the high school students of Jahrom city, southern Iran 2014
بررسی شیوع چاقی و عوامل مرتبط با آن در بین دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان جهرم در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Cryptosporidium parvum infection in adult with acute diarrhea referred to clinical laboratories in Jahrom by Nested PCR, 2014
بررسی فراوانی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم پاروم در افراد بزرگسال مبتلا به اسهال حاد مراجعه کننده به آزمایشگاه های تشخیص طبی شهرستان جهرم با روش Nested PCR در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of Cuminum cyminum extract pre-treatment on increased permeability of blood-brain barrier caused by stroke in rat
بررسی اثر پیش تغذیه عصاره زیره سبز (Cuminum cyminum) بر افزایش نفوذپذیری سد خونی- مغزی حاصل از سکته مغزی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 3 (2015-10)


Protective effect of green tea extract on ovary tissue function in rats treated by Malathion insecticide
نقش محافظتی عصاره چای سبز بر عملکرد بافت تخمدان روی موش های صحرایی تیمارشده با حشره کش مالاتیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating on Protective Effect of Aloe Vera Alcoholic Extract Gel on Changes of Estrogen and Progesterone Hormones in Experimental Model Rat with MS
ارزیابی اثر حفاظتی عصاره الکلی ژل آلوئه ورا بر تغییرات هورمون های استروژن و پروژسترون در مدل MS تجربی موش صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lack of association between HPV and sperm parameters as a risk factor in infertile men admitted to infertility clinic
عدم ارتباط پاپیلوما ویروس و پارامترهای اسپرم به عنوان یک ریسک فاکتور در مردان نابارور مراجعه کننده به کلینیک ناباروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the effects of consumption of milk containing Artemia urmiana and Lactobacillus acidophilus on serum lipid profiles in rats that fed whit high-fat food
مطالعه تاثیر شیر حاوی آرتمیا ارومیانا و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر الگوی لیپیدی سرم رت های تغذیه شده با غذای پر چرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of the effects of two acute exercise method of continues and high- intensity interval on fibrinogen and C-reactive protein responses in sedentary women
مقایسه اثر دو شیوه تمرینی حاد تداومی و تناوبی پرشدت بر پاسخ فیبرینوژن و پروتئین واکنشی C در زنان غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

severe bradycardia following spinal anesthesia
برادیکاردی شدید بدنبال بی حسی نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of population attributable fraction in prevention of cardiovascular disease (Review Article)
کاربرد شاخص سهم منتسب جمعیتی در پیشگیری از بروز بیماری قلبی عروقی(مقاله ی مروری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study on temperature Accuracy between Axillary sites with nasopharang
بررسی صحت و دقت اندازه گیری درجه حرارت بدن با استفاده از ترمومتر اگزیلاری در مقایسه با ترمومتر نازوفارنگس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2015-7)


Relationship between sonographic findings in patients with focal asymmetry density in screening maomgraphy
بررسی یافته های سونوگرافیک بیماران با Focal asymmetry density در ماموگرافی غربالگری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Cryptosporidium Infection in children with diarrhea in Jahrom city in 1393
فراوانی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به آزمایشگاههای تشخیص طبی شهرستان جهرم در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aqueous extract of the roots of Salep plants on the serum concentration of FSH and estrogen hormone in female rats
تأثیر عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب بر غلظت سرمی هورمون های محرک فولیکولی و استروژن در موش های صحرایی ماده بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of paracetamol on the level of drug use during and after orthopedic surgery of the upper limb
بررسی تاثیر داروی پاراستامول بر میزان مصرف مخدر حین و بعد از عمل جراحی ارتوپدی اندام فوقانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Height, shape and anteroposterior diameter of normal pituitary gland in 15 to 40 years old population
میانگین ارتفاع، شکل و قطر قدامی-خلفی غده هیپوفیز در افراد نرمال 15 تا 40 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the possible causes of the increased prevalence of multiple sclerosis in Iran: a review
بررسی دلایل احتمالی شیوع روزافزون مالتیپل اسکلروزیس در ایران: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of eight weeks chosen aerobic training on the lipid profiles and ratio of TG / HDL-C in obese adolescent girls
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی منتخب بر نیمرخ چربی و نسبت تری گلیسرید/لیپوپروتئین پرچگال دختران نوجوان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of an aqueous root extract of Iranian native edible asparagus (Asparagus officinalis L.) on the serum concentration of progesterone and LH hormone in female rats.
تأثیر عصاره آبی ریشه مارچوبه خوراکی بومی ایران (Asparagus officinalis L.) بر غلظت سرمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2015-4)


Comparison of Doppler ultrasonographic indices before and after cyclosporine A peak serum level in stable kidney transplanted recipients
مقایسه پارامترهای سونوگرافی داپلر در بیماران کلیه پیوندی با شرایط پایدار در زمان قبل و بعد از حداکثر مقدار سرمی سیکلوسپورین A
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The protective role of vitamin C on tissue changes induced kidney toxicity in Rats
اثر حفاظتی ویتامین C بر تغییرات بافتی کلیه موش صحرایی مورد مواجهه با آفت کش دلتامترین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of hydroalcoholic extract of Echium amoenum on glycemic control and body weight of streptozotocin-induced diabetic male Rats
اثر عصاره هیدروالکلی گل‌گاوزبان ایرانی در کنترل قند خون و وزن موش‌های صحرائی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation of the effect of (Mangifera indica) leaf extract on testis tissue and fertility in Wistar rats
تاثیر عصاره آبی برگ انبه بر بافت بیضه و شاخص های باروری در موش های صحرایی نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aqueous extract of the roots of Salep plants on the serum concentration of progesterone and LH hormone in female rats
تأثیر عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب بر غلظت سرمی هورمون های LH و پروژسترون در موش های صحرایی ماده بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the effect of 4-weeks treatment of the aqueous extract of the roots of orchid plants on the serum concentration of colecystokinin hormone and body weight in male rats
بررسی تأثیر تیمار 4 هفته ای عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب بر غلظت سرمی هورمون کوله سیستوکینین و وزن بدن در موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of hydro- alcoholic extract of Heracleum persicum during pregnancy on liver enzymes (AST-ALT-ALP) and biochemical factors(Albumin and protein) of infant male rats.
تاثیر عصاره آبی-الکلی گیاه گلپر(Heracleum persicum ) در دوران بارداری بر میزان آنزیم های کبدی(ALP- AST-ALT) و فاکتورهای بیوشیمیایی(آلبومین و پروتئین) در نوزادان موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating effects of walnut oil on some sperm parameters in rats undergoing treated with busulfan
بررسی اثرات روغن گردو بر برخی از پارامترهای اسپرم، در موش های صحرایی تحت تیمار با بوسولفان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2014-10)


Evaluation of sex hormones (FSH, Estrogen and Testostrone) changes during follicular and luteal phases and sexual dysfunction in women with Multiple Sclerosis
مطالعه میزان تغییرات هورمون های جنسی (هورمون محرک فولیکول، استروژن و تستوسترون) طی فاز فولیکولار و لوتئال و اختلالات جنسی در زنان مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Acupuncture on Pain Score after Open Kidney Surgery
تاثیر طب سوزنی بر میزان درد پس از اعمال جراحی باز کلیوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of hydro alcoholic extract of Matricaria chamomilla flower on testosterone and gonadotropins hormone in adult male rat
تاثیر عصاره هیدروالکلی گل بابونه بر غلظت سرمی هورمون تستوسترون و گنادوتروپین ها در موش های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Test Results of Complete Blood Cell Count Obtained by Means of Routine Venipuncture Procedure and Peripheral Intravenous Infusion Line after the Administration of Fluids
مقایسه نتایج آزمایش شمارش کامل سلولی نمونه خون گرفته شده از روش معمول خونگیری وریدی و خط انفوزیون ورید محیطی به دنبال تزریق مایعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of intermittent training and age on blood lactate (La) Level and lactate dehydrogenase enzyme (LDH) activity in male wistar rats.
تاثیر تمرین تناوبی و سن بر سطح لاکتات (La) و فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز (LDH) خون موش های صحرایی نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between Effect Acupuncture on SP6 Point and Reflexology on the Severity of First-Stage Labor Pain.
مقایسه تاثیر طب فشاری در نقطه SP6 و رفلکسولوژی پا بر شدت درد مرحله اول زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the effect of 4-weeks treatment of the aqueous extract of the roots of Salep plants on the serum concentration of leptin hormone and body weight in male rats
بررسی تأثیر تیمار 4 هفته ای عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب بر غلظت سرمی هورمون لپتین و وزن بدن در موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of hydro-alcoholic extract of ginseng on cyclophosphamide detoxification in liver tissue of adult rats
اثر عصاره آبی الکلی جینسینگ بر رفع مسمومیت سیکلوفسفامید در بافت کبد موشهای صحرایی بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2014-9)


Histopathological investigation of the alkaline Phosphatase enzyme effect on the liver tissue changes of the male rat (Wistar) by enzyme inhibition study
بررسی هیستوپاتولوژیکی تاثیرآنزیم آلکالین فسفاتاز بربافت کبد موش نر بالغ ویستار بر پایه مهارآنزیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect Of health Education Based On Theory of planned behavior On Behavioral Promotion Of Urinary Infection Prevention In Pregnant Women
تاثیر آموزش براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of infection control status in male barbershops of Shiraz
وضعیت کنترل عفونت در آرایشگاههای مردانه شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a selected exercise on, stress, anxiety and depression
تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی بر استرس، اضطراب، افسردگی و فشارخون بیماران پیوند کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of hydro-alcoholic extract of ginseng on cyclophosphamide detoxification in ovary tissue of female adult rats
تاثیر عصاره آبی الکلی جینسینگ بر رفع مسمومیت ناشی از سیکلوفسفامید در بافت تخمدان موش های صحرایی ماده بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The antibiotic resistance pattern of gram-negative bacilli isolated from urine cultures of adult outpatients admitted to Vali Asr Hospital of Fasa Clinical Laboratory in 2012-13
الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی باسیل‌های گرم منفی جداسازی شده از کشت ادرار مراجعین بزرگسال و سرپایی آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان ولی‌عصر شهرستان فسا طی سال‌های 1391 و 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between effects of resistance and endurance exercise training on somatic and affective symptoms of premenstrual syndrome
مقایسه تاثیر تمرینات ورزشی مقاومتی و استقامتی بر علایم جسمانی و روانی-رفتاری سندرم پیش قاعدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydroalcoholic extract of Oak fruit husks on liver function in Rat (Wistar)The effect of hydroalcoholic extract of Oak fruit husks on liver in Rat (Wistar)
بررسی اثر آبی- الکلی عصاره جفت بلوط (Quercus castanifolia) بر کبد موش های صحرایی (نژاد ویستار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2014-5)


Analysis of the presence of Epstein-Barr virus in Hodgkin's lymphoma in Iranian children by EBER in situ hybridization
بررسی حضور ویروس اپشتین بار در لنفوم هوجکین کودکان ایرانی توسط هیبریدیزاسیون ناحیه ای EBER
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The protective effect of vitamin E and selenium on liver tissue in fructose- induced diabetic rat
اثر حفاظتی ویتامین E و سلنیوم بر بافت کبد موش صحرایی مقاوم به انسولین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Two kinds of Aerobic exercise on simple and choice reation time in non-active older men
تاثیر دو شیوه ی تمرین هوازی بر زمان واکنش ساده و انتخابی مردان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying protective effects of oats and barley extract on some blood parameters (HDL, cholesterol and triglycerides) in rats fed high-fat diet
بررسی اثرات محافظتی عصاره دانه های جو و یولاف بر تعدادی از پارامترهای خونی (HDL، کلسترول و تری‎گلیسرید) در موش صحرایی نر تغذیه شونده با رژیم غذایی پرچرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correct or incorrect use of inhalers in patients with dyspnea
استفاده درست یا نادرست اسپری استنشاقی در بیماران مبتلا به تنگی نفس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the degree of mother-infant attachment among the visitors of Bandar Abbas hospitals Bandar Abbas hospitals
بررسی میزان دلبستگی مادر با شیرخوار در مادران مراجعه کننده به بیمارستان‌های شهرستان بندر عباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Emotional Intelligence Training on physical health among heart patient's bed ridden
بررسی تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر شاخصهای سلامت جسمانی بیماران قلبی بستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of effect of tribulus terrestris extract on sex hormones in male rats after treatment with cyclophosphamide
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی خارخاسک بر هورمون های جنسی در موش صحرایی نر پس از تیمار با داروی سیکلوفسفامید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2014-12)


Comparing the demand for blood in hospitals of Jahrom and standard blood transfusion indices
مقایسه تقاضاهای خون با شاخص های انتقال خون در بیمارستانهای شهرستان جهرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of wheat germ extract on the severity of primary dysmenorrhea
تاثیر عصاره جوانه گندم بر شدت دیسمنوره اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The etiology of burnout syndrome and the levels of stress among nurses
بررسی عوامل بروز سندرم فرسودگی و میزان تنیدگی در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Women’s knowledge and practice of Pap smear test and barriers to performing it in Jahrom
میزان آگاهی و عملکرد زنان شهر جهرم در مورد تست پاپ اسمیر و موانع انجام این تست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of nigella sativa extract on learning and spatial memory of adult male rats
بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه (Nigella Sativa) بر یادگیری وحافظه فضایی در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Mycotoxin contamination of the imported consumer rice and its producing fungi in Zabol
بررسی آلودگی برنج های مصرفی وارداتی به مایکوتوکسین و قارچ های مولد آن در شهر زابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of parental presence on anxiety during anesthesia induction in children 2 to 11 years of age undergoing surgery
بررسی تأثیر حضور والدین بر میزان اضطراب طی القاء بیهوشی کودکان 2 تا 11 ساله تحت عمل جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydroalcoholic extract of Zingiber officinale rhizomes on mechanical activity of isolated trachea of male rats
تجویز عصاره هیدروالکلی ریزوم گیاه زنجبیل (Zingiber officinale) برمیزان فعالیت مکانیکی نای ایزوله موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 4 (2013-6)


Comparison of quality of life in women with hysterectomy and hormonal therapy due to abnormal uterine bleeding
مقایسه کیفیت زندگی زنان تحت درمان هورمونی و هیسترکتومی به علت خونریزی غیر طبیعی رحم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlative factors of post-dural puncture backache in cesarean section
عـوامل مرتبط با بروز کمردرد بعد از بی حسی نخاعی در جراحی سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of hydroalcoholic extract of pumpkin seeds on start of oogenesis and change of hormone-pituitary-ovarian axis in immature rats
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی تخمه کدو تنبل بر شروع اووژنز و تغییرات هورمونی محور هیپوفیز گناد در موش های صحرایی نابالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of ondansetron, metoclopramid, hyoscine and dexamethasone for prevention of post-operative vomiting in cataract surgery
میزان پیشگیری از بروز استفراغ در استفاده از چهار داروی اوندانسترون , متوکلوپرامید, هیوسین و دگزامتازون در عمل جراحی کاتاراکت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation of factors influencing disrupted sleep in university students
بررسی جامع نقش عوامل تاثیر گذار بر آشفتگی خواب در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of inducible clindamycin resistance in Staphylococcus areus methicillin resistance from clinical isolates by d-zone test
شناسایی مقاومت القایی به کلیندامایسین در ایزوله های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین به روش D-zone Test
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the herbicide Glyphosate on renal tissues in adult female rats
اثر علف کش گلیفوزیت بر بافت کلیه در موش های صحرایی ماده بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 12 week aerobic exercise on the obestatin level in obese women
تأثیر دوازده هفته تمرینات هوازی بر میزان ابستاتین سرم در زنان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2013-7)


Comparison of cigarette and hookah smoking between physical education and non-physical education students
مقایسه میزان استعمال سیگار و قلیان در بین دانشجویان تربیت‌بدنی و غیرتربیت‌بدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The importance initial body temperature in critically ill trauma patients on to ICUs in prediction of the outcome
اهمیت درجه حرارت اولیه بر پیش‌گویی سرنوشت نهایی بیماران ترومایی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of exercise on sex-hormone in rats with polycystic ovary syndrome
اثر شدت تمرین استقامتی بر هورمون‎های جنسی و بهبود سندروم تخمدان پلی کیستیک در موش‎های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of the use of anabolic drugs in bodybuilding athletes in Jahrom city
میزان مصرف داروهای آنابولیک در ورزشکاران پرورش اندام شهرستان جهرم در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anthropometic survey of preschool children in Jahrom, 2011-12
بررسی شاخص‌های تن سنجی کودکان بدو ورود به دبستان شهرستان جهرم در سال تحصیلی 1391-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Musculoskeletal disorders and posture analysis at workstations using evaluation techniques
تحلیل اختلالات اسکلتی- عضلانی در ایستگاه های کار با استفاده از تکنیک‌های ارزیابی پوسچر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of intramuscular dexamethasone on cervical ripening and induction of labor
تأثیر تزریق عضلانی آمپول دگزامتازون بر آمادگی سرویکس و القاء زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-inflammatory and anti-nociceptive effects of hydroalchoholic extract of Nepeta menthoides on pain in aerial parts in male mice
تأثیر عصاره هیدروالکلی سرشاخه‌های گل دار پونه‌سای سبلانی بر درد و التهاب در موش کوچک نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2013-6)


Effect of cognitive therapy training in groups on health anxiety among nursing students
تأثیر آموزش شناخت‌درمانی گروهی بر اضطراب سلامت دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of multi-sensory stimulation (MSS) on cognitive status of women with Alzheimer’s disease in Fereshtegan elderly care center
تأثیر تحریک چند حسی بر وضعیت شناختی بیماران زن مبتلا به آلزایمر بستری در مرکز نگهداری سالمندان فرشتگان شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transdifferentiation of human synovium-derived mesenchymal stem cell into neuronal-like cells in vitro
بررسی تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت سینوویوم انسان به سلول‌های شبه عصبی در محیط آزمایشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pattern of complete weaning and its related factors in Fars province
الگوی از شیر گرفتن کامل کودکان و عوامل مرتبط با آن در استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of estrogen metabolites between active and inactive postmenopausal women
مقایسه متابولیت‌های استروژن در زنان یائسه فعال و غیر فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathologic evaluation of the Persian Gulf coral powder effect on bone defects
ارزیابی هیستوپاتولوژیک تأثیر مصرف پودر خوراکی مرجان خلیج فارس در روند ترمیم ضایعات استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of two methods of music therapy and relaxation on the aggression in high school students
بررسی تلفیق دو روش موسیقی درمانی و تن آرامی بر پرخاشگری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 12 weeks of intermittent aerobic exercise on endothelin-1 concentration of plasma in adult rats
تاثیر 12 هفته تمرین هوازی متناوب بر میزان غلظت اندوتلین-1 پلاسمای موش صحرایی نر بالغ نژاد اسپراگ داولی(Sprague-Dawley)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2013-4)


The effect of aqueous extract of Salep Tubers on the structure of testis and sexual hormones in male mice
بررسی اثر عصاره آبی ریشه ی گیاه ثعلب برساختار بافت بیضه و هورمون های جنسی در موش نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Memory Reinforcement by Cholinergic Agonist and Music on Creating Morphine Dependency in Mice Using Conditioned Place Preference (CPP) Method
اثر تقویت حافظه با استفاده از آگونیست کولینرژیک و موسیقی در پیدایش وابستگی به مورفین به روش ترجیح مکان شرطی در موش سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Satureja Khozestanica essential oil on hemoglobin A1C, serum urea and creatinine in alloxan-induced Type 1 diabetic adult rats
اثرات اسانس روغنی مرزه خوزستانی بر میزان هموگلوبین گلیکوزیله، اوره و کراتینین سرم در موش های صحرایی نر بالغ دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of pruritus status and its relation to dialysis adequacy and laboratory factors among hemodialysis patients
بررسی وضعیت خارش پوست و ارتباط آن با کفایت دیالیز و فاکتورهای خونی در بیماران همودیالیزی سال 90
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of long-term aerobic exercise on serum adiponectin and insulin sensitivity in type 2 diabetic patients
اثر تمرینات هوازی طولانی مدت روی مقادیر آدیپونکتین سرم و حساسیت انسولین در بیماران دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of B-1 subtype B lymphocytes from human cord blood
جداسازی زیرگروه B-1 لنفوسیت های B از خون بند ناف انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of six weeks high intensity interval training (HIIT) on resting plasma levels of adiponectin and fat loss in sedentary young women
تأثیر شش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح پلاسمایی آدیپونکتین استراحتی و کاهش چربی زنان جوان غیر فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Relaxation Training to Pregnant Mothers on Health Index of Infants
تاثیرآموزش تن آرامی به مادران باردار بر شاخص های فیزیولوژیک نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of effective factors on attendance and nonattendance in theoretical classrooms, from the Viewpoints of Medical students of Jahrom’s University of Medical Sciences
عوامل موثر بر حضور و عدم حضور در کلاس های درس نظری از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of labeling the body organs on the learning of practical anatomy courses
تأثیر آموزشی برچسب دار کردن ساختارهای اعضای بدن در یادگیری درس عملی کالبدشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 4 (2012-8)


The effectiveness of drug therapy, relaxation and compound therapy on anxiety reduction, level of epinephrine and norepinephrine among patients with generalized anxiety disorder
اثربخشی دارودرمانی، تن‌آرامی و درمان ترکیبی در کاهش اضطراب و میزان اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین در بیماران با تشخیص اختلال اضطراب منتشر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Azotemia in neonates with hyperbilirubinemia
ازوتمی در نوزادان مبتلا به هیپربیلروبینمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of maximum activity on the immune system cells in diabetic rats
اثر فعالیت با شدت بیشینه بر سلول‌های سیستم ایمنی موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of quizzes on the students’ scores in final exam
اثر امتحان‌های کوچک بر نمره پایان دوره دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey the prevalence of sleep disorders and their management in the elderly in Jahrom City, 2008
اختلال خواب و نحوه برخورد با آن در سالمندان شهرستان جهرم در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydroalkoholic extract urtica dioica on concentrations of sex hormones in adult male rats
تأثیر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه گزنه بر هورمون‌های جنسی موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health- related quality of life in dialysis patients
کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران دیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strongyloides stercoralis infection: neglected parasitic infection among cancer patients
عفونت استرونژیلوئیدس استرکورالیس : عفونت انگلی فراموش شده در بیماران مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Aloe Vera sap on progesterone, estrogen and gonadotropin in female rats
تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه آلوئه‌ورا بر میزان غلظت سرمی هورمون‌های استروژن و پروژسترون و گنادوتروپین در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum level of iron, zinc and copper in patients with multiple sclerosis
سطح سرمی آهن، مس و روی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 3 (2012-12)


Growth indicators and related factors in children under 6 years in Shiraz city in 2008
بررسی شاخص‌های رشد و عوامل مرتبط با آن در کودکان زیر شش سال مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های شهری شیراز در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of intracerebroventricular injection of ascorbic acid on feeding behavior in male rats
اثر تزریق داخل بطن مغزی اسید اسکوربیک بر دریافت غذا در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The demand ratio and effective agents in blood transfusion in patients undergoing prostate surgery
بررسی میزان نیاز به ترانسفوزیون خون و عوامل موثر بر آن در بیماران تحت جراحی پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of brain lateralization on the memory function
بررسی تأثیر جانبی شدن مغز بر عملکرد حافظه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and identification of free living amoeba (Naegleria and Acanthamoeba) in Shiraz water resources by morphological criteria
جداسازی و شناسایی آمیب‌های آزادزی (نگلریا و آکانتامبا) در منابع آب شیراز بر اساس ویژگی‌های مورفولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pattern of nutrition, physical activity level and body mass index (BMI) in women with osteoporosis
بررسی الگوی تغذیه، سطح فعالیت فیزیکی و وضعیت شاخص توده بدنی در زنان مبتلا به پوکی استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficacy of stress inculation training (SIT) on resilience, anxiety, depression and stress among spinal cord injury (SCI) patients
اثربخشی آموزش شیوه‌های مقابله با استرس بر تاب‌آوری، اضطراب، افسردگی و استرس بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The correlation between Glycosylated Hemoglobin and menstrual cycle length in Type 1 diabetic adolescents
ارتباط میزان هموگلوبین گلیکوزیله با فاصله بین قاعدگی در دختران نوجوان مبتلا به دیابت نوع یک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between quality of life and demographic variables in hemodialysis patients
کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2012-9)


اثربخشی درمان شناختی رفتاری در بیماران مبتلا به درد اسکلتی عضلانی مزمن
اثربخشی درمان شناختی رفتاری در بیماران مبتلا به درد اسکلتی عضلانی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of a moderate aerobic exercise on the blood coagulation markers in young non-athlete females
بررسی تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی متوسط بر فاکتورهای انعقاد خون در دختران غیرورزشکار جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of the quality and quantity of clinical education from the viewpoint of medical students
بررسی کمیت و کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پزشکی مقطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of the knowledge of the 20 year and older women on breast self-examination and mammography, southern Iran, 2009
آگاهی زنان متأهل با سن 20 سال و بالاتر مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب ایران از خودآزمایی پستان و ماموگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between villagers’ knowledge with the reasons behind family physician program in Shahrekord (2010)
ارتباط آگاهی روستاییان شهرستان شهرکرد با دلایل انتخاب برنامه پزشک خانواده در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge of pregnant women in the southwest Iran about complications of cesarean section, 2009
آگاهی خانم‌های باردار جنوب ایران در مورد عوارض سزارین در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Iranian student's anthropometric information and American and English standards
مقایسه اطلاعات آنتروپومتری دانشجویان ایرانی با استاندارد انگلیس و آمریکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of one session massage in the lower limb muscle on flexibility, power and agility tests performance in soccer players
تأثیر یک جلسه ماساژ اندام تحتانی بر عملکرد آزمون‌های انعطاف‌پذیری، توانی و چابکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of microcurrents on facial wrinkles
بررسی تأثیر جریان‌های ریز بر روند تغییرات چین و چروک‌های صورت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of alcoholic extract of aloe vera plant on serum testosterone and gonadotropin levels in rats
اثر عصاره الکلی گیاه آلوئه‌ورا روی میزان غلظت سرمی هورمون‌های تستوسترون و گنادوتروپین در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2012-4)


The effect of health education program based on Health Belief Model on the performance of Pap smear test among women referring to health care centers in Zarandieh
تأثیر آموزش از طریق الگوی اعتقاد بهداشتی بر انجام آزمون پاپ اسمیر در زنان تحت پوشش مراکز شهری زرندیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The children’s behavioral problems and their relationship with maternal mental health
مشکلات رفتاری کودکان و ارتباط آن با سلامت روان مادران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of education about breast self-examination on knowledge, attitude and practice of women in Nourabad Mamasani health clinics, 2009
بررسی تأثیر آموزش خودآزمایی پستان بر آگاهی، نگرش و عملکرد زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر نورآباد ممسنی در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of vibration, PNF and mixture training on flexibility of the hamstring muscles
تأثیر روش های تمرینی ویبریشن، تسهیل عمقی عصبی عضلانی و روش ترکیبی بر انعطاف پذیری عضلات همسترینگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of n-fatty acid (omega 3) on serum visfatin concentration in patients with type2 diabetes
اثر اسیدهای چرب امگا 3 بر غلظت سرمی ویسفاتین در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Demographic characteristics and wright test titers in patients treated for brucellosis
خصوصیات دموگرافیک و تیتر آزمون رایت در بیماران درمان شده با تشخیص تب مالت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An assessment of antibacterial activity of ZnO nanoparticles, Catechin, and EDTA on standard strain of pseudomonas aeroginusa
ارزیابی و مقایسه فعالیت ضدباکتریایی کاتچین، نانو ذره اکسید روی و اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بر سویه استاندارد سودوموناس آئروجینوزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of parental bonding on depression and self esteem in adolescence
تأثیرات الگوی تعلق والدینی بر افسردگی و اعتماد به نفس دوره نوجوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Growth indicators and related factors in children under 6 years in Shiraz city in 2008
اثر دفروکسامین در بقاء موش‌های مبتلا به پریتونیت القائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 4 (2011-8)


The impact of lecturing and video playing methods (lecturing and video playing) on the knowledge of third grade male students about prevention of accidents and injuries in Zahedan, 2008
مقایسه تاثیر دو روش آموزشی سخنرانی و نمایش فیلم بر آگاهی دانش‌آموزان پسر پایه سوم ابتدایی شهرستان زاهدان درباره پیشگیری از حوادث و سوانح در سال تحصیلی 87-86
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تغییرات هورمون رشد و قند خون بعد از تمرین زیربیشینه و بیشینه در نوجوانان ورزشکار
تغییرات هورمون رشد و قند خون بعد از تمرین زیربیشینه و بیشینه در نوجوانان ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of factors associated with soft drink consumption among secondary school students in Farooj city, 2010
بررسی عوامل موثر بر مصرف نوشابه‌های گازدار در دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان فاروج در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of citrulluscolocynthis on blood glucose profile level in diabetic rabbits
اثر هندوانه ابوجهل بر گلوکز خون در خرگوش های دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the frequency of multi-drug resistant strains of escherichia coli isolated from urinary tract infection in children
بررسی فراوانی سوش‌های اشریشیاکلی دارای مقاومت چندگانه دارویی در کودکان مبتلا به عفونت ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of sleep disorder and its causes and effects on students residing in Jahrom University of Medical Sciences dormitories, 2008
شیوع اختلالات خواب و برخی علل و پیامدهای مرتبط با آن در دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of the Tribulus terrestris extract on spermatogenesis in the rat
بررسی اثر عصاره خارخاسک بر اسپرماتوژنز رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aqueous and methanolic extracts of Prangos ferulacea on formalin-induced pain in mice
اثر عصاره‌های آبی و متانولی جاشیر در درد ناشی از فرمالین در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 3 (2011-5)


The impact of education on the knowledge and attitude of male teachers about their practice of family planning: application of health belief model
تاثیر آموزش از طریق مدل اعتقاد سلامتی روی آگاهی و نگرش معلمین مرد در خصوص مشارکت در برنامه‌های تنظیم خانواده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the client's expectations and perceptions gap about the quality of primary health services in Gorgan health center
ارزیابی فاصله بین انتظارات و ادراکات مراجعین از کیفیت خدمات بهداشتی اولیه در مراکز بهداشتی شهر گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental health in faculty members of physical education and those in other fields in Islamic Azad University
سلامت روان اعضای هیئت علمی رشته تربیت‌بدنی و غیرتربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of cognitive intervention on reduction of pain intensity, changes in the heart rate and blood oxygen saturation level
بررسی تأثیر مداخلات شناختی در کاهش شدت درد و تغییرات ایجاد شده در ضربان قلب و سطح اشباع اکسیژن خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of attachment styles and parental bonding in patients diagnosed with obsessive-compulsive disorder, generalized anxiety disorder and depression
مقایسه سبک‌های دلبستگی و پیوند با والدین در بیماران مبتلا به اختلال‌های وسواس فکری- عملی، اضطراب فراگیر و افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of narcotic substance abuse and the maternal and fetal outcomes in pregnant women
بررسی شیوع مصرف مواد مخدر و عوارض آن در زنان باردار مراجعه‌کننده به زایشگاه بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of oxymetholone on the kidney tissues of one day old rats
اثر داروی اکسی متولون روی بافت کلیه در فرزندان یک روزه رت‌های باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The inhibitory effects of Walnut (Juglansregia L.) huskhydroalcoholic extract on LDL oxidation in vitro
اثر مهاری عصاره هیدروالکلی پوست گردو بر کاهش اکسیداسیون لیپوپروتئین با چگالی کم در محیط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2011-5)


تغییرات شاخص‌های خون‌شناسی متعاقب جلسات مکرر تمرینات همزمان استقامتی- مقاومتی
تغییرات شاخص‌های خون‌شناسی متعاقب جلسات مکرر تمرینات همزمان استقامتی- مقاومتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of the emotional disclosure intervention on declining stress and inhibition among psychosomatic patients
اثربخشی مداخله افشای هیجانی در کاهش استرس و بازداری بیماران دارای اختلال روان‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assesment of mothers' behavior about prevention of febrile seizure in children in Arak city: application of the Health Belief Model
بررسی رفتار مادران شهر اراک در خصوص پیشگیری از تشنج ناشی از تب در کودکان خود: کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of acute physical exercise on serum IL-6 and CRP levels in healthy non-athlete adolescents
تأثیر فعالیت ورزشی حاد بر مقادیر سرمی IL-6 و CRP در نوجوانان سالم غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Leishmania parasites species isolated from patients suffering from kala-azar using one-step PCR
شناسایی گونه های انگل لیشمانیای جدا شده از بیماران مبتلا به کالاآزار به روش واکنش زنجیره‌ای پلی مراز یک مرحله ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nutritional status of children under two years and its associated factors in urban and rural areas of Jahrom, 2007-8
وضعیت تغذیه کودکان زیر دو سال و عوامل مرتبط با آن در مراکز شهری و روستایی جهرم سال 87-86
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of cytokine levels IL2, IL6, TNFα in brain death and living donors and its relationship with early renal graft function in the recipients in Shiraz Namazi Hospital in 2008-9
مقایسه سطح IL2، IL6 و TNF در دهنده‌های مرگ مغزی و افراد دهنده کلیه زنده به همراه بررسی ارتباط آن با عملکرد حاد کلیه پیوندی در بیماران گیرنده پیوند در بیمارستان نمازی شیراز در سال‌های 89-1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pulsed field gel electrophoresis protocol for typing of uropathogenic Escherichia coli
پروتکل روش پالس فیلد ژل الکتروفورزیس برای تایپ بندی سویه های اوروپاتوژنیک اشریشیاکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2011-4)


Cesarean, ever to need attention: Prevalence and causes of cesarean section in Jahrom, 1387
سزارین هم چنان نیازمند توجه: شیوع سزارین و علل انجام آن در شهرستان جهرم، 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of life quality in men and women with diabetic foot ulcer in selected hospitals of Tehran universities, 1387
مقایسه کیفیت زندگی زنان و مردان دارای زخم پای دیابتی بستری در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroprevalence of Toxoplasmosis in women with recurrent spontaneous abortion in comparison with normal delivery
تعیین شیوع آنتی بادی ضد توکسوپلاسما در خانم های با سقط مکرر خود به خودی در مقایسه با خانم های با زایمان طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum level of Homocysteine, folic acid and vitamin B12 in hemodialysis patients referring to hemodialysis unit of Jahrom hospital
میزان سرمی هموسیستئین، اسید فولیک و ویتامین B12 در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بخش همودیالیز بیمارستان استاد مطهری جهرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey and comparison of ET-1 level in scleroderma patients with and without pitting ulcer
سطح اندوتلین-1 (ET-1) در بیماران مبتلا به اسکلرودرمی با و بدون زخم نوک انگشتان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Surecy and Comparison of ET-1 Level in Scleroderman Patients With and Without Pitting Ulcer
تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بدن بر کنترل قامت در افراد دارای ناپایداری مزمن مچ پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of caffeine consumption on heart rate and blood pressure during rest and exercise
تاثیر مصرف کافئین بر فشار خون و ضربان قلب در زمان استراحت و تمرین ورزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of zolpidem medicine on thyroid plasmic hormones of T3, T4 and TSH in male mature rats
بررسی تأثیر داروی زولپیدم بر سطوح پلاسمایی هورمون های تیروئیدی T3 ، T4 و TSH در موش های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 4 (2010-7)


A comparison of the importance of patient educational programs in the viewpoint of nurses and patients
مقایسه اهمیت و اجرای خدمات آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران و بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge and performance of pregnant women referring to Shabihkhani hospital on exercises during pregnancy and postpartum periods
آگاهی و عملکرد زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی کاشان در مورد ورزش های دوران بارداری و پس از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی زنان باردار در زمینه عفونت های ادراری بر مبنای سازه های مدل اعتقاد بهداشتی
ارزیابی زنان باردار در زمینه عفونت های ادراری بر مبنای سازه های مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and associated factors of spinal pain among food industry workers in the city of Shiraz
بررسی شیوع و عوامل مرتبط با دردهای ستون فقرات در کارگران صنایع غذایی شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An evaluation of primary school teachers towards child sexual abuse and necessity of its reporting
خودارزیابی معلمان مدارس ابتدایی نسبت به مساله سوء استفاده جنسی از کودکان و لزوم گزارش آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of thyroid fine needle aspiration for pathological concordance
ارزیابی آسپیراسیون سوزنی تیروئید از نظر تطابق با یافته های پاتولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of latex allergy in hemodialized children and adolescents under 18 years of age in hospitals of Shiraz University of Medical Sciences, 2006
شیوع حساسیت به لاتکس در کودکان و نوجوانان زیر 18 سال تحت همودیالیز در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aerobic exercises on the level of lipid and glucose in the blood of fasting men
اثر تمرینات هوازی بر چربی و قند خون مردان روزه دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2010-6)


Life skills need assessment in female high school students in Jahrom from the viewpoints of students, parents and teachers (2009-10)
نیازسنجی مهارت های زندگی در دختران پایه سوم دبیرستان های دولتی شهرستان جهرم از دیدگاه دانش آموزان، والدین و دبیران در سال 89-1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the relationship between mental health and job stress among nurses
بررسی ارتباط سلامت روانی و استرس شغلی در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying knowledge and attitude of students of Elmi – Karbordi higher education center at Jahad-e- Daneshgahi Tehran to Ecstasy
آگاهی و نگرش دانشجویان آموزش عالی علمی _ کاربردی جهاد دانشگاهی تهران نسبت به اکستازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of body temperature measurement by three methods, glass-mercury thermometry, tympanic and cutaneous: which appropriate tool?
مقایسه سنجش حرارت بدن با سه روش تب سنج جیوه ای، تیمپانیک و پوستی: کدام انتخاب مناسب؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiology of human hydatid cyst in Jahrom
سرواپیدمیولوژی کیست هیداتید انسانی در شهرستان جهرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The refractive errors and migraine headaches
عیوب انکساری و سردردهای میگرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Epidemiology of Anthroponotic Cutaneous Leishmaniasis (ACL) in Larestan, 2006-2008
بررسی لیشمانیوز جلدی شهری در لارستان طی سال های87- 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Title: Effect of hydroalcoholic palm meristem extract on serum hormone testosterone, estradiol and gonadotropin in male rat
تأثیر عصاره هیدروالکلی پنیر نخل بر میزان غلظت سرمی هورمون های تستوسترون، استرادیول و گنادوتروپین ها در رت نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2010-5)


بررسی میزان دانش دندانی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر مشهد در سال 1386
بررسی میزان دانش دندانی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر مشهد در سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the occurrence of Iron deficiency anemia in 1-6 year old children referring to health care centers in Jahrom, 1385
فقر آهن و عوامل مرتبط با آن در کودکان 1 تا 6 ساله تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان جهرم در سال 1385
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the relationship between mental health and job stress among nurses
ارتباط سلامت عمومی با کیفیت خواب در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between body mass index (BMI) and co-morbidities of obesity in residents of Gorgan
رابطه شاخص توده بدنی با عوارض چاقی در شهر گرگان در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation on the practice of respiratory care in head injury patient in the emergency unit of Arak Valiasr hospital
بررسی عملکرد مراقبت تنفسی در بیماران مبتلا به ضربه مغزی در بخش فوریت های بیمارستان ولی عصر(عج) اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of sand flies fauna in Shiraz, 2007
تعیین فون پشه های خاکی شهرستان شیراز در سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of minerals intake in Rasht and Qazvin
بررسی میزان دریافت مواد معدنی در دو منطقه از شهرهای رشت و قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficacy of PCR for early diagnosis and detection of asymptomatic cases of visceral leishmaniasis in human and dog
کارایی روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) در تشخیص زودرس و شناسایی موارد بدون علامت بیماری لیشمانیوز احشایی درانسان و سگ
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2010-4)


ارائه یک دوره برنامه آموزش ترکیبی وبررسی اثرات شناختی آن بر دانشجویان
ارائه یک دوره برنامه آموزش ترکیبی وبررسی اثرات شناختی آن بر دانشجویان
| [PDF-FA] | [XML] |

Medical record department problems (admission unit, filling unit, coding unit, statistical unit) in Motahari & Peymani hospitals in 1387
بررسی مشکلات بخش مدارک پزشکی بیمارستان های مطهری و پیمانیه در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of the critical thinking ability in the first and last term baccalaureate students of nursing and clinical nurses of Jahrom University of Medical Sciences in 1386
مقایسه توانایی تفکر انتقادی دانشجویان ترم های اول و آخر کارشناسی پرستاری و پرستاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self assessment of the clinical competence of nurses in a major educational hospital of Shiraz University of Medical Sciences
خود ارزیابی صلاحیت بالینی پرستاران شاغل در یکی از بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of PNF-stretching and strengthening exercises on improvement of Function in subjects with tibial stress syndrome
تاثیر تمرین های حس عمقی- کششی و قدرتی در بهبود عملکرد اندام تحتانی افراد با سندرم استرسی تی بیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

استرس مزمن شناوآدرناکتومی به غلظت لپتین پلاسما در موش صحرائی
استرس مزمن شناوآدرناکتومی به غلظت لپتین پلاسما در موش صحرائی
| [PDF-FA] | [XML] |

Nitric Oxide Production and Growth and Survival of Peritoneal Macrophages
تاثیر جزء پروتئینی و DNA توکسوپلاسما گوندی بر تولید نیتریک اکساید و رشد و بقاء ماکروفاژهای صفاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A molecular epidemiology survey of cutaneous leishmaniasis in patients referring to Parasitology Lab at Shiraz School of Medicine and the importance of PCR assay
بررسی اپیدمیولوژی مولکولی لیشمانیوز پوستی در بیماران مراجعه کننده به گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی شیراز و اهمیت کاربرد روش PCR در تشخیص بیماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (2009-9)


A Case Report Of Aspirin-Iinduced Asthma (AIA) Syndrome After Ingestion Of Naproxen
گزارش یک مورد سندرم "آسم ناشی از آسپرین " به دنبال مصرف ناپروکسن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Intervention on Patient's Satisfaction In Emergency Departments of the Hospitals Affiliated to Shiraz University of Medical Sciences
اثر مداخله بر افزایش رضای تمندی بیماران از بخش اورژانس بیمارستا نهای دولتی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

شیوع آسیب های شغلی ناشی از سوزن در کادر پرستاری بیمارستا نهای آموزشی شهر کرمان
شیوع آسیب های شغلی ناشی از سوزن در کادر پرستاری بیمارستا نهای آموزشی شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of the Prevalence of Self-medication and the Factors Affecting it in PregnantMothers Referring to Health Centers in Arak city, 2009
بررسی شیوع پدیدۀ خود درمانی و همراهی برخی از موارد مرتبط آن در زنان باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of aerobic exercise and Ramadan fasting on fluctuation of some blood hormones
اثر تمرینات هوازی برتغییرات برخی هورمون های خون درروزه داران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anthropometric Measurements and its Relation to Hypertension in Cardiovascular Diseased Patients
بررسی انداز ه گیری های آنتروپومتری و همراهی آن با پرفشاری خون در بیماران قلبی- عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey side effect of intravenous Streptokinase in old patients with acute myocardial infarction.
بررسی عوارض استرپتوکیناز وریدی در بیماران بالای 70 سال متبلا به انفارکتوس حاد میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The accuracy of Edinbourgh postpartum depression test.
ارزشیابی آزمون تشخیصی پس از زایمان ادینبرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2009-6)


The effect of three method bandage on sings phlebitis to using Intravenous Catheter
مقایسه میزان بروز علائم فلبیت در سه روش پانسمان کاتتراسیون محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی عفونت های ادراری در مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره تهران
ارزیابی الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی عفونت های ادراری در مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Sensitivity of Acinetobacter sp. burn isolates to Ciprofloxacin and some of other used antibiotics for treatment
میزان مقاومت اسینتوباکترهای جداشده از زخم های سوختگی نسبت به سیپروفلوکساسین وبرخی از آنتی بیوتیک های مطرح دردرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of hypertension related Factors in Persons aged 30-59 years old in Jahrom city , Iran.
شیوع پرفشاری خون و عوامل مرتبط با آن در افراد 59 ـ 30 ساله شهر جهرم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Accidental injuries caused by sharp instruments among the Jahrom university of medical sciences hospitals health care workers, 2008.
آسیب های تصادفی ناشی از وسایل نوک تیز در کارکنان درمانی شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی جهرم 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of MCKENZIES exercises on Cardiovascular responses in khatam al_Anbia hospital personals in Zahedan
تاثیر تمرینات مک انزی بر پاسخ های قلبی عروقی کارکنان بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation of job stress and job satisfaction among workers and its relation to individual factors and non-fatal injuries
استرس های شغلی و نارضایتی از کار و ارتباط آن با فاکتورهای فردی و حوادث در یکی از صنایع کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antifungal activity of alcoholic extract and safranol of Crocus sativum on Candida albicans and Candida dubliniensis growth in vitro
ارزیابی فعالیت ضد قارچی عصاره الکلی کلاله و سافرانول گیاه زعفران بر روی رشد کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا دابلینینسیس در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2009-4)


A survey of life style and its influential Factors Among the University Students in Gorgan
بررسی سبک زندگی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه های شهر گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of mothers' attitude toward exclusive breast feeding , Sari, 1386
آگاهی و نگرش مادران در مورد تغذیه انحصاری با شیر مادر، شهرستان ساری ، 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of the prevalence of histopathologic solid tumor in children aged 1-16 years
بررسی فراوانی هیستوپاتولوژیک تومورهای توپر بدخیم در کودکان زیر 16 سال استان خوزستان
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of maternal breastfeeding on growth pattern of less than 6 month sucklings
بررسی تاثیر تغذیه با شیر مادر بر الگوی رشد شیرخواران زیر شش ماه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of correlation between hematocrit level during cardiopulmonary by pass and post operation renal function in patients undergoing coronary artery by pass graft
بررسی ارتبا ط سطح هماتوکریت حین بای پس قلبی – ریوی با عملکرد کلیوی پس از عمل در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Epidemiology of E. coli strains Isolated from Urinary Tract Infections in Children
مولکولار اپیدمیولوژی سوشهای اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Mentha longifolia on children acute nonbacterial diarrhea in adobbel blind randomized clinical trial
تاثیر درمانی گیاه پونه بر اسهال حاد غیر باکتریال کودکان، یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر ضدالتهابی عصاره زردچوبه Curcuma longa در مدل تجربی التهاب حاد
بررسی اثر ضدالتهابی عصاره زردچوبه Curcuma longa در مدل تجربی التهاب حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2008-6)


The effect of communication skills training based on Calgary-Cambridge guideline on knowledge, attitude and practice of family physician of Jahrom University of medical sciences 2007
تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر اساس راهنمای کالگری-کمبریج برآگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان خانواده شاغل در طرح پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1386
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, Attitude and practice of mothers about neonatal swaddling in Jahrom
میزان آگاهی ،طرز نگرش وعملکرد مادران درارتباط با قنداق کردن نوزاد درشهرستان جهرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effective factors on the low birth weight in Jahrom, 1384 -85
عوامل موثر بروزن کم زمان تولد در شهرستان جهرم در سالهای 1384 و 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The management approach of nurse administrators and Occupational burnout among nurses staff of Golestan University hospitals
نحوه مدیریت پرستاری و رابطه آن بافرسودگی شغلی درپرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence depression and relationships with academic failure on students of jahrom university medical science.
بررسی میزان شیوع افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم و ارتباط آن با افت تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Relationship between Violence Exposure Pregnancy and Low Birth Weight: a case–control study
ارتباط خشونت های دوران بارداری با کم وزنی هنگام تولد نوزادان: مطالعه مورد- شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the activities in health care workers with needle accident in hospitals in Jahrom,Iran
ارزیابی اقدامات پیشگیرانه در آسیب با اجسام نوک تیز در بیمارستان های شهر جهرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of restraint stress on nociception , serum testosterone and estradiol concentration in male and female rats
اثر استرس محدود کننده نوع حاد و مزمن بر آستانه درک درد و غلظت هورمون های جنسی در موش های صحرایی های سالم نر و ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2008-4)


A Comparative Study on the Importance of Dimensions of Educational Services at Zahedan University of Medical Sciences: Faculties and Students' Viewpoints
مقایسه اهمیت ابعاد پنج گانه خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of intestinal parasitic infections among 7-15 year old children in Jahrom, Iran during 2006-7
شیوع عفونت های انگلی روده ای در کودکان سنین 15-7 سال شهر جهرم در سال 86-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessing quality of teaching from two method of scenario base learning and peer group review in knowledge and performance of student in patient care
مقایسه تاثیر دو روش آموزش سناریوهای بالینی و نقد همردگان بر دانش و عملکرد دانشجویان در مراقبت از بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes of Admission in Low Birth Weight Infants in Kashan Beheshti Hospital
بررسی علل بستری نوزادان کم وزن در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of H serogroups of Escherichia coli strains giving rise to acute urinary tract infection in children in Jahrom.
شیوع انواع سروتایپ های H اشرشیا کلی درایجاد عفونت ادراری در کودکان شهر جهرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Endotracheal Suctioning on Arterial Blood Gases in Patients Receiving Mechanical Ventilation: A Before-After Open Clinical Trial
تأثیر ساکشن داخل تراشه بر گازهای خون شریانی بیماران تحت تهویه مکانیکی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی باز قبل و بعد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Discrimination of dominant H. pylori strains isolated from patients with different gastroduodenal pathologies by protein profiling
تمایزسوش های غالب هلیکوباکترپیلوری جدا شده از بیماران مبتلا به بیماری های مختلف گوارشی با استفاده از بررسی پروفایل پروتئینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of the effect of citrus on clinical symptoms of BPH
بررسی تأثیر مصرف نارنج در کاهش علائم بالینی بزرگی خوش خیم غده ی پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2007-6)


The evaluation of educational quality of pediatrics group (Jahrom Medical school)
ارزیابی درونی گروه اطفال دانشکده جهرم و تاثیر آ ن بر کیفیت آموزش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Anti-HCV antibody in haemodialysis patients referring to haemodialysis centers in Jahrom
شیوع آنتی بادی علیه ویروس هپاتیت C در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز همودیالیز جهرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Manifestations, Complications and Underlying Disease Associated with Zona in Al_Zahra Hospital , Isfahan(1375-1385)
علائم، عوارض و بیماری زمینه ای همراه با زونا در بیماران بستری در بیمارستان الزهرا (س)اصفهان(1385-1375)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessing mental Health in pregnancy and relative psychopathologic factors in Jahrom
بررسی سلامت روانی زنان در دوران بارداری و فاکتورهای سایکولوژیک مرتبط با آن در شهرجهرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytomegalovirus Infection in Renal Recipients in Al_Zahra Hospital of Isfahan
عفونت با ویروس سایتومگال در بیماران کاندید پیوند کلیه در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of serum level of testosterone , Dehydroepiandrosterone - sulphate (DHEA-S) prolactin , Luteinizing Hormone (LH) Follicle – stimulating hormone (FSH) in women with hirsutism .
بررسی میزان سرمی هورمونهای تستوسترون ـ دهیدرواپی آندروسترون سولفات ( DHEA-S ) پرولاکتین ، هورمون لوتئینی (LH) و هورمون محرکه فولیکولی (FSH) در زنان مبتلا به هیرسوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An assessment of serum zinc status among school children in Neyriz
ارزیابی وضعیت روی در دانش آموزان دبستانی شهرستان نی ریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2007-4)


Anti toxoplasma Anti bodies in women with ebrotion or still birth
آنتی توکسی پلاسما ،آنتی بادی درزنان با سابقه سقط یا مرگ جنین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The epidemiologic aspects of trauma in the elderly in Shiraz hospital 1383
سوانح و حوادث درسالمندان مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاهی شیراز - زمستان 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessing scorpion stings between 1380-82 in jahrom
عقرب گزیدگی درشهرستان جهرم طی سال های 82-1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی دیدگاههای کادر پرستاری شاغل در بیمارستانهای جهرم در مورد قوانین ومقررات و مسئولیتهای حرفه ای
بررسی دیدگاههای کادر پرستاری شاغل در بیمارستانهای جهرم در مورد قوانین ومقررات و مسئولیتهای حرفه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

C3 and C4 in Women with Recurrent Pregnancy Loss
اجز‌‌إ سوم و چهارم سیستم کمپلمان در زنان با سابقه اتلاف حاملگی مکرر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

اثرات سودمند میوه نارس گیاه (MC) ‌بربرخی پارامترهای بیوشیمیایی در موش های آزمایشگاهی
اثرات سودمند میوه نارس گیاه (MC) ‌بربرخی پارامترهای بیوشیمیایی در موش های آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the early complications of surgical wounds in two Methods of open surgery and laparoscopy in Milad Hospital
مقایسه عوارض زودرس زخمهای جراحی در دو روش جراحی باز و لاپاراسکوپی در بیمارستان میلاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic Resistance Pattern of E-Coli isolated from Urinary Tract Infection
الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیاکلی عامل عفونت ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2006-7)


Effects of splenectomy on CBCchanges in patients With ITP
بررسی اثر برداشتن طحال بر علائم آزمایشگاهی بیماران مبتلا به پورپورای ترومبوستیوپنیک ایدپویاتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the reasons for avoiding screening mammography among nurse and midwives affiliated to health and treatment centers in Mazandaran province.
بررسی دلائل عدم انجام ماموگرافی غربالگری در پرستارها وماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرستانهای منتخب استان مازندران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Seizure relationship and epileptic seizures
ارتباط تشنج وقاعدگی درخانم های مبتلا به صرع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of hysterectomy indications in Jahrom Southwestern Iran 2003
بررسی علل انجام هیسترکتومی در جنوب شرقی ایران در طی یکسال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of the frequency of admin steering drugs without prescription among the students of medicine and engineering in82-83
بررسی فراوانی استفاده از داروهای بدون تجویز پزشک در دانشجویان علوم پایه پزشکی ومهندسی سال 82-83
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Epidemiology of Anthroponotic Cutaneous Leishmaniasis (ACL) in Larestan, 2006-2008
بررسی میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد از بیماری لیشمانیا در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation on the prevalence of intestinal Parastitic infections in food handlers in Arak
بررسی شیوع عفونت های انگلی روده ای در عرضه کنندگان به مواد غذایی در شهر اراک طی سال های 82-1381
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vero cell Co – culture on Quality of in vitro produced bovine blastocysts after vitrification
تولید و انجماد جنین گاو در آزمایشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2005-4)


Prevalence of hydrocephalus in infants under1 year with myelomeningocele
بررسی میزان شیوع هیدروسفالی درشیرخواران مبتلا به میلومننگوسل زیر یکسال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abortion for keeping mother alive
سقط جنین به منظور نجات جان مادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Biochemical Parameters Following Exchange Transfusion
اثرات متابولیک تعویض خون درنوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessing post partum blue in women refer to maternity Clinics In Shiraz at 1382
بررسی غم پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به درمانگاههای زنان و زایمان شیرازدر سال1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of the maximal voluntary ventilation(MVV) in healthy students of school Jahrom medical
تعیین مقادیر رفرنس برای ماکزیموم تهویه ارادی در میان دانشجویان دانشکده پزشکی جهرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Value of Urease Test in the detection of Helicobacter pylori infections
حساسیت و ویژگی آزمون اوره آز سریع در تشخیص عفونت های هلیکوباکتر پیلوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Relationship Sterptococcal infections and A.S.O
بررسی رابطه عفونت استرپتوکوکی و عیار آنتی استرپتولیزین (ASO)باپسوریازیس قطره ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

نشانه های جسمی ، روحی واجتماعی ناشی از استرس در کادر پرستاری ومامایی شاغل در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشکده علوم پزشکی جهرم 1383
نشانه های جسمی ، روحی واجتماعی ناشی از استرس در کادر پرستاری ومامایی شاغل در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشکده علوم پزشکی جهرم 1383
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2004-7)


The study of results of nova bontransplantation in treat meat of bone seases
بررسی نتایج حاصل از پیوند استخوان مصنوعی در درمان بیماریهای استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Nerve Conduction Velocity (NCV) In Chronic Renal Failure & Transplanted patients
بررسی سرعت هدایت عصبی در بیماران مبتلا به نارسائی مزمن کلیه و افراد با سابقه پیوند کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of Individual health education on Knowledge and practice of students in shiraz sajadieh town
بررسی تاثیر آموزش اصول بهداشت فردی به دانش آموزان بر آگاهی و عملکرد خانوادهایشان در شیراز 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The average age of menarche among high school and midcal school students in shiraz in 1373
بررسی میانگین سن منارک در میان دانش آموزان مدارس راهنمایی و متوسطه در شهر شیراز در سال 1373
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of prevalence of enuresis in school age children in Jahrom and related factors
شب ادراری در کودکان سنین دبستان شهر جهرم و فاکتورهای موثر بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Depressive symptoms in medical students and physicians
بررسی فراوانی نسبی علائم افسردگی در دانشجویان پزشکی وپزشکان فارغ التحصیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles