اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر کرامت اله رحمانیان
دانشیار پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی و خانواده، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

 • rahmaniank47yahoo.com

سردبیر

دکتر کرامت اله رحمانیان
دانشیار پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی و خانواده، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

پزشکی اجتماعی

 • rahmaniank47yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر کاوس صلح جو
دانشیار انگل‌شناسی پزشکی، گروه انگل شناسی، حشره شناسی و قارچ شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

 • solhjoukyahoo.com
دکتر امیر عبدلی
استادیار انگل‌شناسی پزشکی، گروه انگل شناسی، حشره شناسی و قارچ شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

 • a.abdoli25gmail.com
دکتر اسماعیل رعیت دوست
دانشیار طب اورژانس، گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

طب اورژانس

 • e.rayat.dostgmail.com
دکتر حسن علی عابدی
دانشیار فیزیولوژی، گروه فیزیولوژی، فیزیک پزشکی و فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

فیزیولوژی

 • hassanaliabediyahoo.com
دکتر اباذر روستازاده
گروه بیوشیمی و تغذیه، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

بیوشیمی بالینی

 • roustazadehjums.ac.ir
دکتر لیلی مصلی نژاد
استاد برنامه ریزی آموزشی، گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

برنامه ریزی آموزشی

 • saedparsa2012gmail.com
دکتر مرتضی پوراحمد
استاد یماری‌های عفونی، گروه بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات عفونت‌های بیمارستانی، مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

بیماری‌های عفونی

 • mortezapourahmadyahoo.com
دکتر فاطمه امام قرشی
بیماری‌های کلیه (کودکان)
دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های مشترک بین انسان و دام
دانشگاه علوم پزشکی جهرم

بیماری‌های کلیه (کودکان)

 • ghorayshiyahoo.com

مدیر اجرایی

دکتر طاهره رحیمی
استادیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 • t_rahimi20yahoo.com

کارشناس نشریه

زهرا کلوانی
دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 • jahromjournalgmali.com