کلیدواژه‌ها = اشرشیاکلی
بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتریکی- شناورسازی الکتریکی با الکترودهای آلومینیم - گرافیت نمدی در حذف باکتری‌های اشرشیاکلی و سالمونلا تیفی موریوم از آب آشامیدنی

دوره 15، شماره 2، تیر 1396، صفحه 32-46

10.29252/jmj.15.2.32

سودابه علیزاده متبوع؛ سید احمد مختاری؛ فریبا جدی؛ فاطمه عطائی؛ طیبه صادقی؛ اسرافیل عسگری


بررسی فراوانی سوش‌های اشریشیاکلی دارای مقاومت چندگانه دارویی در کودکان مبتلا به عفونت ادراری

دوره 9، شماره 4، دی 1390، صفحه 20-26

10.29252/jmj.9.4.20

مجتبی انوری نژاد؛ شهره فرشاد؛ فاطمه امام قریشی؛ مرضیه حسینی


پروتکل روش پالس فیلد ژل الکتروفورزیس برای تایپ بندی سویه های اوروپاتوژنیک اشریشیاکلی

دوره 9، شماره 2، مهر 1390، صفحه 1-7

10.29252/jmj.9.2.1

مجتبی انوری نژاد؛ شهره فرشاد؛ عبد الوهاب البرزی؛ رضا رنجبر؛ مرضیه حسینی


شیوع انواع سروتایپ های H اشرشیا کلی درایجاد عفونت ادراری در کودکان شهر جهرم

دوره 6، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 27-32

10.29252/jmj.6.1.2.27

فاطمه امام قریشی؛ شهره فرشادی؛ مهدی کلانی؛ مریم حسینی؛ شادخت رجبی


الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیاکلی عامل عفونت ادراری

دوره 5، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 1-9

10.29252/jmj.5.1.2.1

فاطمه امام قرشی؛ جمشید کهن طب