کلیدواژه‌ها = PCR
بررسی ارتباط پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی 1562 C/T- در ناحیه پروموتور بر میزان ابتلا به سرطان ریه و متاستاز آن

دوره 15، شماره 2، تیر 1396، صفحه 9-16

10.29252/jmj.15.2.9

حسین سازگار


بررسی تشکیل بیوفیلم در اشریشیا کلی ایزوله شده از نمونه های کلینیکی در شهرستان زاهدان

دوره 15، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 36-42

10.29252/jmj.15.1.36

سارا جلیلیان؛ فرخ رخ بخش زمین


شناسایی انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم از نمونه های بالینی بیمارستان های تهران با روش های فنوتیپی وژنوتیپی و بررسی الگو حساسیت آنتی بیوتیکی آنها در سال 1394

دوره 14، شماره 3، مهر 1395، صفحه 52-59

10.29252/jmj.14.3.52

سارا معصومی زواریانی؛ رضا میرنژاد؛ شهره زارع؛ وهاب پیرانفر؛ عذرا باقری بجستانی


کارایی روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) در تشخیص زودرس و شناسایی موارد بدون علامت بیماری لیشمانیوز احشایی درانسان و سگ

دوره 8، شماره 2، مهر 1389، صفحه 1-7

10.29252/jmj.8.2.1

مهدی فخار؛ ، محمد حسین معتضدیان؛ قاسم عسگری؛ محسن کلانتری؛ غلامرضا حاتم؛ محسنعلی اکبرپور؛ محمدعلی قره چاهی