کلیدواژه‌ها = شیگلا فلکسنری
مقاومت به کینولون‌ها با واسطه پلاسمید در شیگلا سونئی و شیگلا فلکسنری جدا شده از اسهال کودکان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 8-14

10.52547/jmj.17.1.8

محسن جعفری؛ لیلا قاسمی کیا؛ محسن محمدی؛ حسین علیمددی؛ آرش عباسی؛ اباذر پورنجف؛ رامین کفشگری؛ کتایون برهانی؛ محمود خدابنده