کلیدواژه‌ها = بلاستوسیست ـ گاو ـ انجماد شیشه ای
تولید و انجماد جنین گاو در آزمایشگاه

دوره 3، شماره 3، تیر 1385، صفحه 1-7

10.29252/jmj.3.3.1

حجت ا... کریمی جشنی؛ محمدحسین نصر اصفهانـــی؛ حسین ایمانی؛ محمد مردانی؛ حسین بهاروند