کلیدواژه‌ها = سرواپیدمیولوژی
شیوع سرولوژیک ویروس هپاتیت جی در بیماران همودیالیزی جهرم در سال 1400

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 13-18

مسیح الله شاکری؛ اردوان مجملی؛ کرامت الله رحمانیان؛ فاطمه ستوده جهرمی؛ آیدا رحمانیان؛ عبدالرضا ستوده جهرمی


شیوع سرولوژیک ویروس هپاتیت G در بیماران بتا- تالاسمی جهرم-ایران 1399

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 39-44

مسیح الله شاکری؛ حانیه رزاق زادگان؛ کرامت الله رحمانیان؛ فاطمه ستوده جهرمی؛ عبدالرضا ستوده جهرمی


سرواپیدمیولوژی کیست هیداتید انسانی در شهرستان جهرم

دوره 8، شماره 3، تیر 1389، صفحه 18-24

10.29252/jmj.8.3.18

کاوس صلح جو؛ اکبر کاظمی؛ شهره جلوداری


عفونت با ویروس سایتومگال در بیماران کاندید پیوند کلیه در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان

دوره 5، شماره 3، خرداد 1386، صفحه 15-21

10.29252/jmj.5.3.4.15

فرزین خوروش