کلیدواژه‌ها = موش صحرایی نر
بررسی اثر عصاره اتانولی گیاه افسنتین (Artemisia absinthium L) بر میزان قند خون در موش های صحرایی

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 28-33

زهرا زارع؛ امیرحسین معبودی؛ مصطفی پردلی


بررسی تأثیر تیمار 4 هفته ای عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب بر غلظت سرمی هورمون کوله سیستوکینین و وزن بدن در موش های صحرایی نر

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 15-20

10.29252/jmj.13.1.15

حسین کارگر جهرمی؛ زهرا کارگر جهرمی؛ زهرا خباز خرامه؛ حمیدرضا دولتخواه


بررسی تأثیر تیمار 4 هفته ای عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب بر غلظت سرمی هورمون لپتین و وزن بدن در موش های صحرایی نر

دوره 12، شماره 4، مهر 1393، صفحه 9-17

10.29252/jmj.12.4.2

ملیحه حاجیانی؛ حسین کارگر جهرمی؛ زهرا کارگر جهرمی؛ زهرا خباز خرامه