نویسنده = حامد طهماسبی
تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزای تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف در سال 1394 در شهر زاهدان

دوره 15، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 7-15

10.29252/jmj.15.1.7

جواد ادبی؛ شهرام شهرکی زاهدانی؛ محمد بکائیان؛ حامد طهماسبی


بررسی فراوانی ژن های qacA/B و smr در جدایه های بالینی استافیلوکوک های کواگولاز منفی مقاوم به متی سیلین

دوره 14، شماره 3، مهر 1395، صفحه 8-17

10.29252/jmj.14.3.8

محمد بکائیان؛ جواد ادبی؛ حامد طهماسبی


مقایسه دو روش PCR مستقیم و PCR با استفاده ازDNA استخراج شده توسط کیت در تعیین ژنهای tst و mecA در باکتری استافیلوکوک اورئوس

دوره 14، شماره 3، مهر 1395، صفحه 43-51

10.29252/jmj.14.3.43

حامد طهماسبی؛ محمد بکائیان؛ مژده جهانتیغ؛ جواد ادبی


بررسی فنوتیپی و مولکولار مقاومت به بتالاکتام ها در نمونه های بالینی استافیلوکوک های کواگولاز منفی مقاوم به متی سیلین

دوره 14، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 55-63

10.29252/jmj.14.1.55

حامد طهماسبی؛ محمد بکائیان؛ جواد ادبی