نویسنده = صدیقه امیرعلی اکبری
تاثیر عصاره جوانه گندم بر شدت دیسمنوره اولیه

دوره 12، شماره 1، دی 1393، صفحه 57-62

10.29252/jmj.12.1.57

مریم عطااللهی؛ صدیقه امیر علی اکبری؛ فراز مجاب؛ حمید علوی مجد


مقایسه تاثیر طب فشاری در نقطه SP6 و رفلکسولوژی پا بر شدت درد مرحله اول زایمان

دوره 12، شماره 4، مهر 1393، صفحه 17-22

10.29252/jmj.12.4.3

سهیلا حاج قاسمعلی؛ صدیقه امیرعلی اکبری؛ علیرضا اکبرزاده باغبان؛ رضا حشمت