نویسنده = احمد علی پور
تأثیر آموزش شناخت‌درمانی گروهی بر اضطراب سلامت دانشجویان پرستاری

دوره 11، شماره 2، تیر 1392، صفحه 45-52

10.29252/jmj.11.2.8

الهه محمد خانی شالی؛ احمد علی پور؛ سمیرا حسن زاده پشنگ


اثربخشی مداخله افشای هیجانی در کاهش استرس و بازداری بیماران دارای اختلال روان‌تنی

دوره 9، شماره 2، مهر 1390، صفحه 41-47

10.29252/jmj.9.2.41

احمد علی پور؛ احمدعلی نوربالا؛ مهناز یزدانفر؛ مژگان آگاه هریس


ارائه یک دوره برنامه آموزش ترکیبی وبررسی اثرات شناختی آن بر دانشجویان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 52-63

10.29252/jmj.8.1.52

لیلی مصلی نژاد؛ احمد علی پور؛ بهمن زندی؛ حسین زارع؛ سید محمد شیری