نویسنده = کرامت الله رحمانیان
شیوع سرولوژیک ویروس هپاتیت جی در بیماران همودیالیزی جهرم در سال 1400

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 13-18

مسیح الله شاکری؛ اردوان مجملی؛ کرامت الله رحمانیان؛ فاطمه ستوده جهرمی؛ آیدا رحمانیان؛ عبدالرضا ستوده جهرمی


شیوع سرولوژیک ویروس هپاتیت G در بیماران بتا- تالاسمی جهرم-ایران 1399

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 39-44

مسیح الله شاکری؛ حانیه رزاق زادگان؛ کرامت الله رحمانیان؛ فاطمه ستوده جهرمی؛ عبدالرضا ستوده جهرمی


کارآزمایی بالینی

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-7

راضیه زاهدی؛ کرامت اله رحمانیان؛ وحید رحمانیان


تاثیر بحران کرونا بر روند مرگ و میر: آیا مسیر مرگ و میر تغییر کرده است؟

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 21-33

10.52547/jmj.19.1.4

وحید رحمانیان؛ راضیه زاهدی؛ کیاوش هوشمندی؛ کرامت اله رحمانیان؛ لیلا فخرآوری


شیوع اختلال چربی خون و تعیین کننده های آن در شهر جهرم: یک مطالعه مقطعی-تحلیلی جمعیتی

دوره 18، شماره 3، مهر 1399، صفحه 49-56

10.52547/jmj.18.3.49

فرهنگ هوشمند؛ محمد شجاعی؛ کرامت اله رحمانیان


ارتباط پیش دیابت و دیابت با عوامل خطر قلبی- عروقی: یک مطالعه مورد- شاهدی

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 1-8

10.52547/jmj.15.4.1

کرامت اله رحمانیان؛ محمد شجاعی


آگاهی خانم‌های باردار جنوب ایران در مورد عوارض سزارین در سال 1388

دوره 10، شماره 2، مهر 1391، صفحه 37-42

10.29252/jmj.10.2.37

میترا قسوری؛ وجیهه رحمانیان؛ کرامت اله رحمانیان


اختلال خواب و نحوه برخورد با آن در سالمندان شهرستان جهرم در سال 1387

دوره 10، شماره 4، تیر 1391، صفحه 35-41

10.29252/jmj.10.4.35

سوسن ترابی؛ لیلا شهریاری؛ راضیه زاهدی؛ سمیرا رحمانیان؛ کرامت اله رحمانیان