نویسنده = محمد صادق صنیع
مقایسه میزان نوسانات قند خون بیماران غیردیابتی حین عمل جراحی ارتوپدی در دو روش بی هوشی عمومی و بی حسی نخاعی

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 26-35

فاطمه افتخاریان؛ مهدی صنعت کار؛ زهرا اسلامی؛ علی فدایی؛ محمدصادق صنیع جهرمی؛ نوید کلانی


بررسی تاثیر داروی پاراستامول بر میزان مصرف مخدر حین و بعد از عمل جراحی ارتوپدی اندام فوقانی

دوره 13، شماره 2، تیر 1394، صفحه 33-38

10.29252/jmj.13.2.5

محمد صادق صنیع؛ نوید کلانی؛ محمد رادمهر؛ رضا صحرایی؛ حسن ضابطیان؛ احمد رستگاریان؛ حمید رضا دولتخواه


اثر دفروکسامین در بقاء موش‌های مبتلا به پریتونیت القائی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-6

10.29252/jmj.10.1.1

محمدصادق صنیع جهرمی؛ سیدمحمد حسینی پناه؛ پوران حاجیان