نویسنده = شهره فرشاد
بررسی فراوانی سوش‌های اشریشیاکلی دارای مقاومت چندگانه دارویی در کودکان مبتلا به عفونت ادراری

دوره 9، شماره 4، دی 1390، صفحه 20-26

10.29252/jmj.9.4.20

مجتبی انوری نژاد؛ شهره فرشاد؛ فاطمه امام قریشی؛ مرضیه حسینی


پروتکل روش پالس فیلد ژل الکتروفورزیس برای تایپ بندی سویه های اوروپاتوژنیک اشریشیاکلی

دوره 9، شماره 2، مهر 1390، صفحه 1-7

10.29252/jmj.9.2.1

مجتبی انوری نژاد؛ شهره فرشاد؛ عبد الوهاب البرزی؛ رضا رنجبر؛ مرضیه حسینی


مولکولار اپیدمیولوژی سوشهای اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری در کودکان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 15-27

10.29252/jmj.7.1.2.15

شهره فرشاد؛ مجتبی انوری نژاد؛ علی مهرابی توانا؛ عزیز ژاپونی؛ مرضیه حسینی؛ مانلی شهیدی


تمایزسوش های غالب هلیکوباکترپیلوری جدا شده از بیماران مبتلا به بیماری های مختلف گوارشی با استفاده از بررسی پروفایل پروتئینی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 7-18

10.29252/jmj.6.1.2.7

شهره فرشاد؛ عزیز ژاپونی؛ عبدالوهاب البرزی؛ سید علیرضا تقوی؛ مرضیه حسینی