نویسنده = مجتبی انوری نژاد
بررسی فراوانی سوش‌های اشریشیاکلی دارای مقاومت چندگانه دارویی در کودکان مبتلا به عفونت ادراری

دوره 9، شماره 4، دی 1390، صفحه 20-26

10.29252/jmj.9.4.20

مجتبی انوری نژاد؛ شهره فرشاد؛ فاطمه امام قریشی؛ مرضیه حسینی


پروتکل روش پالس فیلد ژل الکتروفورزیس برای تایپ بندی سویه های اوروپاتوژنیک اشریشیاکلی

دوره 9، شماره 2، مهر 1390، صفحه 1-7

10.29252/jmj.9.2.1

مجتبی انوری نژاد؛ شهره فرشاد؛ عبد الوهاب البرزی؛ رضا رنجبر؛ مرضیه حسینی


مولکولار اپیدمیولوژی سوشهای اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری در کودکان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 15-27

10.29252/jmj.7.1.2.15

شهره فرشاد؛ مجتبی انوری نژاد؛ علی مهرابی توانا؛ عزیز ژاپونی؛ مرضیه حسینی؛ مانلی شهیدی