نویسنده = حسن ضابطیان
بررسی تاثیر داروی پاراستامول بر میزان مصرف مخدر حین و بعد از عمل جراحی ارتوپدی اندام فوقانی

دوره 13، شماره 2، تیر 1394، صفحه 33-38

10.29252/jmj.13.2.5

محمد صادق صنیع؛ نوید کلانی؛ محمد رادمهر؛ رضا صحرایی؛ حسن ضابطیان؛ احمد رستگاریان؛ حمید رضا دولتخواه


اثر امتحان‌های کوچک بر نمره پایان دوره دانشجویان

دوره 10، شماره 4، تیر 1391، صفحه 43-48

10.29252/jmj.10.4.43

مرتضی پوراحمد؛ سارا فدایی؛ سید محمد کاظم تدین؛ حسن ضابطیان