نویسنده = سمیرا رحمانیان
آگاهی زنان متأهل با سن 20 سال و بالاتر مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب ایران از خودآزمایی پستان و ماموگرافی

دوره 10، شماره 2، مهر 1391، صفحه 49-56

10.29252/jmj.10.2.49

زیبا ضیایی‌فرد؛ خدیجه عبداللهی؛ راضیه زاهدی؛ سمیرا رحمانیان؛ کرامت‌الله رحمانیان


اختلال خواب و نحوه برخورد با آن در سالمندان شهرستان جهرم در سال 1387

دوره 10، شماره 4، تیر 1391، صفحه 35-41

10.29252/jmj.10.4.35

سوسن ترابی؛ لیلا شهریاری؛ راضیه زاهدی؛ سمیرا رحمانیان؛ کرامت اله رحمانیان


وضعیت تغذیه کودکان زیر دو سال و عوامل مرتبط با آن در مراکز شهری و روستایی جهرم سال 87-86

دوره 9، شماره 2، مهر 1390، صفحه 15-20

10.29252/jmj.9.2.15

سوسن ترابی؛ سید اسماعیل مناقب؛ سمیرا رحمانیان؛ راضیه زاهدی؛ زهره صلح‌جو