نویسنده = شیوا بیگی زاده
کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران دیالیزی

دوره 10، شماره 4، تیر 1391، صفحه 19-27

10.29252/jmj.10.4.19

اعظم نامدار؛ شیوا بیگی زاده؛ صدیقه نجفی پور


نیازسنجی مهارت های زندگی در دختران پایه سوم دبیرستان های دولتی شهرستان جهرم از دیدگاه دانش آموزان، والدین و دبیران در سال 89-1388

دوره 8، شماره 3، تیر 1389، صفحه 41-47

10.29252/jmj.8.3.41

مهناز صلحی؛ مریم صحراییان؛ حمید حقانی؛ شیوا بیگی زاده


شیوع پرفشاری خون و عوامل مرتبط با آن در افراد 59 ـ 30 ساله شهر جهرم

دوره 7، شماره 3، خرداد 1388، صفحه 39-47

10.29252/jmj.7.3.39

صفر زارعی؛ محمد پور احمدی؛ شیوا بیگی زاده