فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم - راهنمای پایگاه
برای مشاهده راهنمای کامل صفحات وبگاه اینجا را کلیک کنید
ویراستاران  : دکتر نسرین شکرپور دکتر مصطفی رودکی
کارشناسان مجله : کارشناس پژوهشی زهرا کلوانی محمود اکسیری فرد کارشناس آمار حمیدرضا دولتخواه
برای مشاهده راهنمای کامل صفحات وبگاه اینجا را کلیک کنید