فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم- کارشناس آمار
کارشناس آمار

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
آقای حمید رضا دولتخواه
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم:
http://jmj.jums.ac.ir/find.php?item=1.120.27.fa
برگشت به اصل مطلب