فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم- کارشناسان پژوهشی
کارشناسان پژوهشی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

زهرا کلوانی
راضیه مصلی نزاد

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم:
http://jmj.jums.ac.ir/find.php?item=1.119.26.fa
برگشت به اصل مطلب